Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Informace vedení města

Nezaměstnanost červenec 2014
Vyjednávání po třech letech skončilo Česká republika se dohodla s Bruselem

Veřejné opatrovnictví by měly vykonávat obce všech typů
Ženy a muži v rovnováze
Program Panel 2013
Na aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR se můžou aktivne podilet i obce
Dohodu o partnerství schválila vláda

Horizontální program ČRA pro vysílání expertů_SR_1.6. 2014.doc
SMO vyžaduje nutnost stanoviska obcí_6.5.2014
SMO požaduje, any 80% EU peněz pro MAS mohly využít obce
Odpadovou legislativu není vhodné odkládat
O financování měst a obcí jednalo předsednictvo Svazu s ministrem financí

Nové dotační programy o veřejných zakázkách by měly respektovat potřeby měst

Evropské fondy potřebují změnu.docx
Zastavme centralizaci samosprávy 14.2.2014.doc
Chceme zamezit krádežím a nelegálnímu výkupu kovů
Služební zákon by mohl ohrozit samosprávu, neuvolnění zastupitelé by nemohli pracovat pro stát
Města a obce požadují víc peněz z evropských fondů

image001.jpg Zákon o centrálním registru smluv je třeba přepracovat, jinak hrozí vážné problémy
Města a obce není třeba kontrolovat víc, ale kvalitněji a efektivněji

Výsledky měření průjezdu kamionů na území obcí Ústeckého a Libereckého kraje
Analýza výsledků měření podílu zbytné tranzitní kamionové dopravy na komunikaci II/262 v úseku Česká Lípa – Děčín .docx
Zbytný tranzit po silnici II/262 - prezentace 28.11.2013.pptx

Sociální dávky by měly být znovu v gesci obcí
Veřejná služba by se měla zachovat, ale s bonifikací

Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s možností radikálně snižovat počet poštovních poboček

Závěry z jednání platformy "Výzva starostům 2013"

Zpravodaj č.49.pdf

Tranzitní kamionová doprava po silnici II.doc 
Držme se koruny XI.doc

Schvalování účetních závěrek za rok 2012.pdf

Dopis hejtmanovi - Výzva k řešení dopravní situace na silnici II/262.pdf

Novinky v obecních financích v roce 2013.doc

Rozpočtové určení daní ve srovnání se státním rozpočtem na rok 2013.doc

Projekt Virtuální Universita třetího věku.doc

Senát podpořil pozměňovací návrhy Svazu k novele stavebního zákona

Rozpočtové určení daní schváleno v Poslanecké sněmovně!

SVS tiskova zprava 06-2012 - Odstranění výusti v Bezručově ulici.doc

Dopis ministra financí 2012.pdf

Elektronický zpravodaj SMO č.13.doc

Elektronický zpravodaj SMO č.10.doc

Sdělení SBD Děčín.pdf
Stanovisko k plynofikaci - sídliště.pdf
Plynofikace 627-628.pdf
Vyjádření k zamýšlené výstavbě plynovodů a plynové kotelny 662,663,664,665,666.pdf

Stížnost na oznámení o přerušení dodávky vody.pdf
Stížnost na oznámení o přerušení dodávek elektřiny ČEZ.doc
Reakce ČEZ.PDF  

Cyklostezka Ploučnice - Vstupní konference k projektu 1.2.2012
04_120201_03_konference_SC_Ploucnice.pdf


Veřejný portál zakázek.pdf
www.verejnyportal.cz

Předchozí vyjádření k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích.pdf


Co je nového od 1. ledna 2012?

Přinášíme vám přehled důležitých změn, které platí od 1. ledna 2012 a významně se dotknou činnosti měst a obcí. Většina z těchto změn vyšla ve Sbírce zákonů až ke konci prosince roku 2011, zákonodárci tak městům a obcím situaci příliš neulehčují. Rubriku informující o novinkách ze Sbírky zákonů vám přinášíme pravidelně v našem měsíčníku Informační servis.

Sociální oblast

Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Soubor změn zákonů, které provází tzv. Sociální reformu I., konečně vychází ve Sbírce zákonů. Kompetence v oblasti vydávání tzv. nepojistných sociálních dávek od 1. ledna následujícího roku přechází z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na Úřad práce. Tyto dávky tak budou vydávat místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce, které budou vykonávat správní řízení  v oblasti výplaty sociálních dávek. Obecní úřady s rozšířenou působností budou od 1. ledna 2012 pověřeny výkonem sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob. Obecní úřady s rozšířenou působností navíc budou koordinovat na svém území sociální služby. Obě nové kompetence jsou výkonem přenesené působnosti, avšak na rozdíl od bývalých kompetencí se nejedná o správní řízení podle správního řádu. Se zmíněnou změnou kompetencí je spojen přechod zaměstnanců obcí na úřady práce, tedy přechod práv a povinností z jejich pracovněprávních vztahů.
Datum účinnosti od: 1. ledna 2012
Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Další změnový zákon, který provází tzv. Sociální reformu I. Zákon stanoví místní příslušnost krajských poboček Úřadu práce a upravuje některé další podrobnosti o výplatě dávek v nezaměstnanosti.
Datum účinnosti od: 1. ledna 2012

Účetnictví

Vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
Tato vyhláška přináší obcím zcela zásadní nové povinnosti v oblasti účetnictví. Obce budou odepisovat své budovy a další investiční majetek. Odpisování majetku v tzv. hlavní činnosti představuje zásadní zlom ve vedení účetnictví obcí. První použití metody odpisování dlouhodobého majetku provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011, a to pouze prostřednictvím rozvahových účtů. K tomuto datu musí být dlouhodobý majetek a soubory tohoto majetku, které se odpisují podle zákona a vyhlášky, kategorizovány s přiřazení doby používání (5 – 80 let). Dále musí být vypočteny oprávky, tedy souhrn teoretických odpisů z minulých let. Pro účely odpisování se majetek nebude přeceňovat, ale odpisuje se z ceny, která je nyní cenou pořizovací nebo reprodukční pořizovací a kterou nyní obec účetně eviduje.
Dále budou muset obce nad 3 tis. obyvatel a velké příspěvkové organizace zasílat tzv. pomocný analytický přehled (PAP). Jde o zcela nový výkaz, který často používá zcela jiné třídění než dnes obce využívají. Ještě na začátku prosince nebyla povinnost zakotvena v legislativě, a to navzdory usnesení vlády č. 921, které stanovovalo povinnost zveřejnit nezbytnou novelu vyhlášek do 30. června 2011.
Datum účinnosti od: 1. ledna 2012

Školství

Nařízení vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Novelou nařízení dochází ke změnám v odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků. Nově je stanoveno, že zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 5 tohoto nařízení. Nařízení už tedy nerozlišuje pedagogické pracovníky s odbornou kvalifikací a bez kvalifikace. Dále je umožněno se v příslušných třídách pohybovat po jednotlivých platových stupních bez omezení, při odměňování tak již nehraje roli délka praxe.
Datum účinnosti od: 1. ledna 2012
Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Novela přináší zavedení funkčního období ředitele  školy, zjednodušení odvolání ředitele z funkce a také fakultativnost školské rady. Nově bude také bezplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ poskytováno pouze po dobu nejvýše 12 měsíců, čímž by se mělo zamezit nadměrnému zatěžování zřizovatelů v případě odkladů povinné školní docházky. Návrh také řeší problematiku mateřských škol, zejména ve vztahu k rejstříku škol a povolené kapacitě dětí a směřující ke zjednodušení prázdninového provozu. Přes snahy senátorů bohužel nedošlo k odstranění legislativních chyb, a tak platí ustanovení, dle kterého k 31. červenci 2012 končí výkon funkce ředitelů škol bez ohledu na zřizovatele, není tedy jisté, co s nimi po skončení funkce bude. Poslanci přesto senátní návrhy nepřijali a Senát přehlasovali s tím, že návrh poslanců je komplexní a dává zřizovatelům možnost, nikoliv povinnost ředitele odvolat.
Datum účinnosti od: kromě jednoho ustanovení od 1. ledna 2012

Zdanění hazardu

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Zákon, kterým se mění zákony v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa, v sobě skrývá mnoho zásadních změn, mezi nimi aktuální změnu zákona o loteriích, která zavádí zdanění hazardu. Rušeny jsou místní a některé správní poplatky, hazard však bude nově zdaněn specielním odvodem. Ten bude v případě výtěžků z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení z 80 % příjmem obce, ze zbylých 20 % příjmem státu.
Datum účinnosti od: některé části od 1. ledna 2012 či od 1. dubna 2012,
 zbytek od 1. ledna 2015

Veřejné zakázky

Nařízení vlády č. 447/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Nařízením jsou stanoveny nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je Česká republika vázána, a jsou pravidelně každé dva roky obměňovány. Změna je však opravdu minimální.
Datum účinnosti od: 1. ledna 2012

Ceny

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, vydané ve Sbírce zákonů pod č. 397/2011 Sb.
Ministerstvo financí vydalo dne 28. listopadu 2011 výměr MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Tento výměr je publikován v Cenovém věstníku v částce 13/2011 ze dne 5. prosince 2011. Výměr stanoví maximální ceny pro některé výrobky a služby, u který se stát rozhodl regulovat horní hranici ceny. Jde např. o maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah, ceny mléčných výrobků pro žáky, ale také ceny nemovitostí, jejichž cena je plně nebo částečně hrazena se státních prostředků. V oddílu B. tohoto výměru jsou také stanoveny maximální ceny, které mohou stanovit kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Datum účinnosti od: 1. ledna 2012 

Pracovní právo

Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Tímto zákonem se mění podmínky pro dohody o provedení práce. Rozsah, na který lze tuto dohodu u jednoho zaměstnavatele uzavřít se zvyšuje ze současných 150 hodin na 300 hodin ročně. Na druhou stranu budou dohody s měsíční odměnou vyšší než 10 000 korun podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
Pojištění vzniká dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal zaměstnanec vykonávat sjednanou práci a zaniká dnem uplynutí dohody. Pokud by nebyla předem známa částka, vznikne účast v průběhu zaměstnání, tj. dosažením odměny 10 000 korun v některém z měsíců. Zaměstnavatel přihlásí pracovníka do registru zaměstnavatelů do 8 kalendářních dnů po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci pojištění vzniklo.
Datum účinnosti od: 1. ledna 2012
Zdroj:  Zpravodaj Svazu měst a obcí č. 1


Podpora obcí na dně "U-křivky" zamítnuta

Tři hlasy chyběly k podpoře návrhu, který měl více než osmi stovkám obcí s nejnižšími daňovými příjmy zajistit jednorázovou finanční podporu. Pro návrh hlasovali pouze poslanci ČSSD, KSČM, část ODS a část nezařazených. Ptejme (ptejte) se poslanců, jak hlasovali a proč.
První ze závěrů letošní XIV. celostátní finanční konference má podobu žádosti určené poslancům všech politických stran, aby podpořili požadavek Svazu na jednorázové posílení rozpočtů obcí s nejnižšími daňovými příjmy na obyvatele v roce 2012. V této souvislosti rovněž předseda Svazu oslovil poslance (viz níže). Konečný poslanecký návrh vznikl ve spolupráci se Svazem a po technické stránce byl konzultován s ministerstvem financí. Předkladatel Vladislav Vilímec (ODS) jej nejprve připravil pro Rozpočtový výbor. Na konci listopadu nebyl přijat s odůvodněním, že nebyl koaličně projednán. Ponechme na posouzení každého starosty kvalitu argumentu „s návrhem věcně souhlasím, ale musíme se o něm bavit v koalici“.
Poslanec Vilímec na prosbu Svazu, především pak představitelů obcí II. typu, načetl návrh v plénu, kde mj. uvedl: „Jedná se v zásadě o obce s počtem obyvatel od tisíce do deset tisíc obyvatel, kde jsou ony propady objektivně největší. Tento stav by měl být, a já věřím pevně, že bude napraven až přijetím novely zákona o rozpočtovém určení daní, jehož účinnost se ale předpokládá až k 1. lednu 2013. V roce 2012 tedy nedojde ke změně rozpočtového určení daní a při uvažovaném dopadu dalších legislativních opatření budou daňové výnosy těchto obcí velmi vzdálené průměrným hodnotám.  
Pouze rekapituluji, že původním záměrem Svazu měst a obcí České republiky bylo v roce 2012 dorovnání daňových výnosů do úrovně 7800 korun daňových výnosů v přepočtu na jednoho obyvatele. To by však vyžadovalo vyčlenit částku přesahující minimálně 1 mld. korun. I plná kompenzace do úrovně nakonec zvolené 7000 korun na jednoho obyvatele by vyžadovala částku převyšující 600 mil. korun.“
(Převzato z elektronického zpravodaje SMO ČR č. 38)


euroregion labe.gif

Projekt Umění bez hranic byl ukončen

Základní škola získala dotaci ve výši 9 743 eura (z celkové částky 11 463 eura) na realizaci mezinárodního projektu Umění bez hranic.
Poskytovatelem dotace je Euroregion Elbe-Labe v rámci programu Cíl3, jímž mohou být financovány mezinárodní aktivity v rámci vymezeného území. Partnerem projektu je Pestalozzi Gymnasium v Heidenau, s nímž naše škola spolupracuje již 19 let.
Projekt umění bez hranic sestával ze čtyř částí – dva výměnné pobyty žáků Základní školy Benešov nad Ploučnicí, především těch, kteří se učí německý jazyk a studentů Pestalozzi Gymnasia v Heidenau. Výměnné pobyty byly zaměřeny na ekologii a práci s digitální fotografií. Další částí pak byl vzdělávací kurz pro pedagogy a výtvarné nadšence. Kurz byl zaměřen na počítačovou grafiku v programu COREL a tvorbu technikou airbrush. Poslední akcí pak byla společná říjnová výstava prací dospělých i dětí.
Výměnný pobyt českých dětí v německé Pirně absolvovalo ve dnech 6. 9. – 10. 9. celkem 14 českých a 14 německých školáků. Děti zde plnily zadání pod názvem "Země, zázračná planeta". Zkoumaly péči našich sousedů o krajinu, odpadové hospodářství, péči o opuštěná zvířata. V rámci pobytu se musely domlouvat na jednotlivých aktivitách, výstupem pak byla výtvarná dílka, zachycující nešvary současné společnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
Výměnný pobyt německých dětí v Benešově nad Ploučnicí absolvovalo ve dnech 4. 10. - 7. 10. celkem 14 německých a 14 českých dětí. Děti měly za úkol fotografovat přírodní i industriální prostředí, tento materiál pak zpracovávaly pod vedením odborného lektora v počítačových učebnách benešovské základní školy v několika programech, včetně tvorby fotomontáží. Výstupem čtyřdenní práce bylo portfolio fotografií, doplněné o názory jednotlivých protagonistů k životu na planetě Zemi.
Z jednotlivých prací byly vytvořeny velkoformátové fotografie, které byly vystaveny na závěrečné výstavě dne 26. 10. 2011 v galerii školy.
Vzdělávací kurz pro dospělé ve dnech 3. 7. – 6. 7. absolvovalo celkem 15 výtvarných nadšenců, o které se starali dva lektoři a tlumočník. Práce byla zahájena seminářem o možnostech využití grafického programu COREL pro vytvoření šablon, které jsou základem tvorby technikou airbrush. Připravená digitální podoba šablony byla vyřezána na laserovém profesionálním přístroji (plotru) a práce ve výtvarné dílně mohla začít. Bylo vytvořeno na 30 obrazů, jejichž tématem byl život po životě, dar víry a autoportrét. Výtvarníci používali buď barevné tuše, nebo profesionální autolaky. V zápalu tvorby se občas přehřívaly kompresory, nucené přestávky byly využity buď k přípravě dalších šablon, nebo diskusemi nad jednotlivými díly.
Výtvarná díla byla vystavena na závěrečné výstavě dne 26. října v galerii školy. V rámci vernisáže byli hosté vystaveni nejen působení duchovních obrazů, ale i atmosféře evokující pocity vděku, duchovního naplnění a pokory člověka k životu. Své pocity mohli vypsat na připravené papírové pásy, které nesou svědectví o prožitku navštívené vernisáže. Myšlenka duchovního prožitku byla završena intuitivním výběrem kamene vděčnosti, který symbolizoval pro každého jeho osobní život.
Pro zájemce, kteří se na výstavu nedostali, máme dobrou zprávu: Všechny práce budou vystaveny v červnu 2012 v rámci oslav Benešovského slunovratu.
 
Mgr. Dagmar Tesarčíková                                                    Mgr. Miroslava Šmídová
autor projektu                                                                   statutární zástupce školy  


Akce, na které budeme shánět dotace v následujících letech

image001.jpg 1. Revitalizace termálního koupaliště 
 
Revitalizace termálního koupaliště počítá s rekonstrukcí bazénu, výstavbou brouzdaliště, úpravou ploch v areálu a zřízení technologie na úpravu vody. V současné době je velmi nevyhovující stav vodního hospodářství, naléhavě je nutno řešit technologii úpravy vody.image003.jpg 2. Objekt bývalého učiliště – budova C
 
Stávající nevyužitý objekt v ul. Nerudova. Zpracován projekt na výstavbu malometrážních bytů, 8 bytů, 409 m2 – příliš vysoké náklady. Uvažovalo se také s projektem na realizaci seniorského bydlení – náklady 25mil. Kč! Objekt je stále nabídnut k prodeji jako celek za 1 705 040,- Kč.image005.jpg 3. Most přes železniční trať v ul. Sokolský vrch
 
Most na místní komunikaci přes železniční trať je ve špatném stavu, je nutno provést kompletní rekonstrukci. V současné době není na mostě chodník, v souvislosti s opravou uvažujeme s jeho realizací.
image007.jpg 4. Revitalizace náměstí Míru
 
Je zpracována studie revitalizace náměstí, úprava ploch na náměstí, parkování, klidové plochy, zeleň, kašna.

image009.jpg 5. Věž na budově městského úřadu
 
Věž na budově MÚ s hodinami, vyžaduje celkovou rekonstrukci. Oprava vnějšího plechového pláště, oprava nosných konstrukcí.

image011.jpg 6. Revitalizace sportoviště u ZŠ
 
Stávající sportovní hřiště u ZŠ jsou v nevyhovujícím stavu, projekt počítá s celkovou revitalizací – modernizací včetně umělého povrchu.
 
image013.jpg 7. Ploučnická vyhlídka
 
Historická turistická vyhlídka nad městem, potřeba provést opravu vyhlídky – fasáda, střecha, dřevěné obložení, schody, hromosvod. Vyhlídka je na turistické trase.