Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Odbor hospodářskosprávní

Odbor zabezpečuje či vykonává:
- přihlášení k trvalému pobytu (tj. plnění ohlašovací povinnosti)
- návrhy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- nahlášení ztráty občanského průkazu
- vidimaci, legalizaci (ověřování)
- provádí agendu CzechPOINTu (výpisy z registrů)
- vede volební seznamy
- spolupracuje při organizačně technickém zabezpečení při sčítání lidu, naplňuje základní registry)
- podává informace
- kopírování, faxování
- výdej a evidence pytlů na tříděný odpad
- sběrné místa pro třídění malých elektrospotřebičů a baterií
- vede rezervační systém kulturních akcí (rezervace akcí na kulturní představení – kino Sněžník, Městské divadlo Děčín apod.)
- pokladnu (hotovostní platby)
Pokladna a kancelář  Informací jsou umístěny v přízemí budovy MěÚ!!! – bezbariérový vstup
- činnost Městské knihovny ( rerervace, knižní fond, ON-LINE katalog )
- zajišťuje personální agendu úřadu
- vede matriku narození,manželství a úmrtní pro Benešov n.Pl. a obce spadající do správního obvodu města tj. Verneřice, Valkeřice, Františkov nad Ploučnicí, Malou Veleň, Starý Šachov, Velkou Bukovinu, Dolní Habartice, Horní Habartice, Heřmanov a Merboltice, z těchto matrik vydává výpisy a duplikáty
- zajišťuje svatební obřady pro celý matriční obvod
- připravuje slavností akty - vítání občánků, vyřazování žáků 9. tříd ZŠ, uvítání dětí do 1. tříd, apod.)
- provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
- provádí agendu CzechPOINTU (výpisy z agend)
- zajišťuje činnost sboru pro občanské záležitosti (přání jubilantům z řad občanů města)
- vede agendu spojenou s činností Rady a Zastupitelstev města včetně evidence
- vede evidenci ztrát a nálezů
- vede spisovou službu a činnost podatelny, včetně zveřejňování úředních listin na úřední desce (i elektronické úřední desce)
- vede volební agendu
- vede agendu spojenou s veřejnými sbírkami
- spravuje archiv
- zajišťuje prostřednictvím kulturní referentky akce města včetně činnosti Klubu seniorů, spolupracuje s řediteli příspěvkových organizací města
- spolupracuje s ostatními subjekty státní správy

Sociální oddělení

Ode dne 1. 1. 2012 byly v důsledku sociální reformy převedeny agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky pro zdravotně postižené, které až dosud vyplácely pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na Úřady práce České republiky.
Realizaci činnosti sociální práce na obci však nadále uložil jak zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tak zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a základním cílem metod sociální práce na obci tak zůstala zejména podpora „sociálního fungování“ klienta.
Z tohoto důvodu je vedoucí odboru HS Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí ve spolupráci s asistentkou sociální práce p. Libuší Hanušovou pověřena vykonáváním sociální práce, která spočívá zejména v těchto činnostech:

Asistentka sociální péče Libuše Hanušová
tel: 412589814, e-mail: hanusova@benesovnpl.cz
                                        Bc. Markéta Chvojková


Kontakt na vedoucí odboru HS: Mgr. Zdeňka Čvančarová, tel. 412589804, mobil 724857337, cvancarova@benesovnpl.cz


matrika (zajištění termínu sňatku) p. Věra Erlebachová
tel: 412 589 805 erlebachova@benesovnpl.cz

Vítání občánků    vitani.jpg

Oddávající matričího obvodu Benešov nad Ploučnicí:
Ota Dračka
Karel Vrbický
Radek Lekner
Hana Franclová
Andrea Kulíková
Oddací den: sobota
Termín sňatku nutné rezervovat na matrice (412 589 805).


 Fotografie obřadní síně v budově městského úřadu
mestsky_urad.jpg
obradni_sin_1.jpg obradni_sin_3.jpg 

Obřadní síň je také na zámku
statni_zamek.jpg
P1120015.jpg P1120016.jpg P1120017.jpg P1120018.jpg