Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Odbor hospodářskosprávní

Odbor zabezpečuje či vykonává:

- přihlášení k trvalému pobytu (tj. plnění ohlašovací povinnosti) 
- návrhy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- nahlášení ztráty občanského průkazu
- vidimaci, legalizaci (ověřování)
- provádí agendu CzechPOINTu (výpisy z registrů)
- vede volební seznamy
- spolupracuje při organizačně technickém zabezpečení při sčítání lidu, naplňuje základní registry)
- podává informace, např: Kam (ne)hlásit stěhování
- kopírování, faxování
- výdej a evidence pytlů na tříděný odpad
- sběrné místa pro třídění malých elektrospotřebičů a baterií
- vede rezervační systém kulturních akcí (rezervace akcí na kulturní představení – kino Sněžník, Městské divadlo Děčín apod.)

- pokladnu (hotovostní platby)
Pokladna, podatelna  a kancelář informací jsou umístěny v přízemí budovy MěÚ!!! – bezbariérový vstup, vchod II. (směr z náměstí)

- činnost Městské knihovny ( rerervace, knižní fond, ON-LINE katalog )
- zajišťuje personální agendu úřadu
- vede matriku narození,manželství a úmrtní pro Benešov n.Pl. a obce spadající do správního obvodu města tj. Verneřice, Valkeřice, Františkov nad Ploučnicí, Malou Veleň, Starý Šachov, Velkou Bukovinu, Dolní Habartice, Horní Habartice, Heřmanov a Merboltice, z těchto matrik vydává výpisy a duplikáty
- zajišťuje svatební obřady pro celý matriční obvod
- připravuje slavností akty - vítání občánků, vyřazování žáků 9. tříd ZŠ, uvítání dětí do 1. tříd, apod.)
- provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
- provádí agendu CzechPOINTU (výpisy z agend)
- zajišťuje činnost sboru pro občanské záležitosti (přání jubilantům z řad občanů města)
- vede agendu spojenou s činností Rady a Zastupitelstev města včetně evidence
- vede evidenci ztrát a nálezů
- vede spisovou službu a činnost podatelny, včetně zveřejňování úředních listin na úřední desce (i elektronické úřední desce)
- vede volební agendu
- vede agendu spojenou s veřejnými sbírkami
- spravuje archiv
- zajišťuje prostřednictvím kulturní referentky akce města včetně činnosti Klubu seniorů, spolupracuje s řediteli příspěvkových organizací města
- spolupracuje s ostatními subjekty státní správy

Sociální oddělení

Ode dne 1. 1. 2012 byly v důsledku sociální reformy převedeny agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky pro zdravotně postižené, které až dosud vyplácely pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na Úřady práce České republiky.
Realizaci činnosti sociální práce na obci však nadále uložil jak zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tak zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a základním cílem metod sociální práce na obci tak zůstala zejména podpora „sociálního fungování“ klienta.
Z tohoto důvodu je vedoucí odboru HS Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí ve spolupráci s asistentkou sociální práce p. Libuší Hanušovou pověřena vykonáváním sociální práce, která spočívá zejména v těchto činnostech:

Asistentka sociální péče Libuše Hanušová
tel: 412589814, e-mail: hanusova@benesovnpl.cz
                                        Bc. Markéta Chvojková


Kontakt na vedoucí odboru HS: Mgr. Zdeňka Čvančarová, tel. 412589804, mobil 724857337, cvancarova@benesovnpl.cz


matrika (zajištění termínu sňatku) p. Věra Erlebachová
tel: 412 589 805 erlebachova@benesovnpl.cz

Vítání občánků    vitani.jpg

Oddávající matričího obvodu Benešov nad Ploučnicí:
Filip Ušák - starosta
Petr Jansa - místostarosta
Petra Tojmarová
Ota Dračka
Mgr. Zdeňka Černá
Radek Lekner

Andrea Kulíková
Radek Provazník
Zděnka Myšíková

Oddávající 2010 - 2014

Oddací den: sobota
Termín sňatku nutné rezervovat na matrice (412 589 805).


 Fotografie obřadní síně v budově městského úřadu
mestsky_urad.jpg
obradni_sin_1.jpg obradni_sin_3.jpg 

Obřadní síň je také na zámku
statni_zamek.jpg
P1120015.jpg P1120016.jpg P1120017.jpg P1120018.jpg