Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Odbor výstavby a životního prostředí

Sleduje stav budov, veřejných prostranství a veř.zeleně a dbá na jejich řádný stav, zpracovává plány invest.výstavby,zajišťuje zpracování územního plánu města a v souladu s ním investiční výstavbu,dokumentaci a investorskou činnost, zajišťuje odpadové hospodářství města, vyřizuje stížnosti na úseku výstavby,životního prostředí a hospodaření s odpady, provádí státní dozor na místních komunikacích města, ve spolupráci s odd.místního hospodářství zajišťuje čistotu města a uplatňuje postihy v souladu s platnými zákony a obecně závaznými vyhláškami, vyhledává programy státní a jiné podpory pro investiční výstavbu a připravuje veškeré podklady pro jejich využití.
vedoucí odboru: Ing. Karel Šohaj, tel: 412 589 821

Prezentace - stavební akce 2012.pps

Systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf  

Vyhláška o ochraně dřevin platí od 15.července 2013

Prezentace - stavební akce 2013.pps

Informace provozovatele vodovodů a kanalizací - SČVK 

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství - vyhrazené parkování ZTP.doc