Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Informace dle zákona 106/1999 Sb

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1) Název

Město Benešov nad Ploučnicí

2) Důvod a způsob založení povinného subjektu

Právní základ vyplývá z Ústavy ČR čl. 100 a zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích v platném znění. Město Benešov nad Ploučnicí ( dále jen město) vzniklo jako územně samosprávný celek v souladu se zákonem o obcích ke dni 23.11.1990, dle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osovou ve smyslu Občanského zákoníku a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajišťovat veřejnou správu v samostatné působnosti na svém území a výkon přenesené působnosti státní správy v územním obvodu:
Za podmínek stanovených zákony a dalšími obecně závaznými předpisy.

3) Organizační struktura

Orgány města
Zastupitestvo města (ZaM)
ZaM má 15 členů, je to vrcholný orgán zvolený v komunálních volbách dle z.č. 491/2001 Sb., o volbách do ZaM obcí. Volební odbobí činí 4 roky.
Rada města (RaM)
RaM  má 5 členů z řad ZaM
Starosta a místostarosta
Starosta a místostarosta jsou uvolněnými členy ZaM voleni na ustavujícím zasedání ZaM  

Výbory volí jako svůj poradní orgán ZaM, komise zřizuje jako svůj poradní orgán RaM.
Složení ZaM, RaM, výborů a komisů je na stránkách města –  www.benesovnpl.cz/?page=vybory-a-komise
                     
ZaM města Benešov nad Ploučnicí zřídilo:
1) Městskou policii   ( t.č. 775 088 156, 775 077 156)

2) Příspěvkové organizace:
    a) Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí
                                           Kritéria hodnocení ZŠ a MŠ.pdf
    b) Služby města Benešov nad Ploučnicí
    c) Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí

3) Organizační složka:
     Sbor dobrovolných hasičů

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí

Je výkonným orgánem města. Tvoří ho starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci úřadu.
V čele úřadu stojí starosta. Městský úřad se dělí na odbory, které zřizuje RaM. Celkový počet zaměstnanců úřadu i organizačních složek stanovuje RaM (dle zák.č. 128/2000 Sb., § 102, odst, 2, písm.j).
Odbory a oddělní
Náplně jednotlivých odborů a oddělení jsou uvedeny v Organizačním řádu městského úřadu .

4)    Kontaktní spojení

4.1. poštovní  adresa: náměstí Míru čp. 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
4.2. adresa internetová: www.benesovnpl.cz
Adresa e.mailová : urad@benesovnpl.cz
Datová adresa (ID datové schránky): ymgbfiz
4.3. úřední hodiny
Pondělí a středa  8.00 – 17.00 hodin
Pokladna a informace (přízemí budovy úřadu)
Po-st    7.30 -17.00 hodin
Út – čt  7.00 -14.30 hodin
Pá        7.00 – 14.00 hodin
4.4. telefonní čísla
Ústředna, podatelna: 412 589 811
Starostka města: 412 589 801
Místostarosta : 412 589 802
Tajemník : 412 589 803
Vedoucí HS odboru : 412 589 804
Vedoucí VŽP : 412 589 821
Odbor SM : 412 589 826
Vedou SÚ : 412 589 820
Vedoucí FaP : 412 589 810

5) Bankovní spojení

KB Děčín, 19-4822-431/100 (příjmový účet), 4822-431/0100

6) IČ

00261181

7) DIČ

CZ00261181

8) Dokumenty

    Rozpočty, hospodaření

9) Žádosti o informace

      Pravidla pro zajišťení přístupu k informacím.pdf
      Vzor žádosti o poskytnutí informace.doc

10) Příjem žádosti a dalších podání

Každé podání lze uskutečnit u poštovního doručovatele nebo osobně na podatelně Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí (II.patro).
Na téže adrese lze obdržet odpověď  nebo rozhodnutí, pokud není přímo předáno ve smyslu zák.č. 500/2004 Sb., správní řád příslušnou oprávněnou osobou, osobně.

11) Podávání  opravných prostředků

proti  rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města
Opravné prostředky se podávají ústně nebo písemně do protokolu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
•    Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu
Opravné prostředky se podávají písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí se správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí  a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí  ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle rozsahu projedná Rada města, starosta nebo tajemník.
Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.
•    Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají na sekretariátu městského úřadu , a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření Rady města nebo Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební  3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.
Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

12) Formuláře

Formuláře jsou přístupné na stránkách města v sekci úřední deska – podsekce:
Tiskopisy, formuláře
Dle zákona 111/2006 Sb. nebudou vyžadovány takové údaje, které lze zjistit ze základních registrů.

13) Popisy postupů

– návody na řešení životních situací – odkaz www.gov.cz

14)    Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří :
 
14.2. Vydané právní předpisy
Přístupné na stránkách města -  sekce úřední deska, podsekce vyhlášky
www.benesovnpl.cz/?page=vyhlasky

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

Krátké ústní a telefonické informace jsou podávány zdarma.
Sazebník:
 

16)  Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Městský úřad nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence
Město Benešov nad Ploučnicí neposkytlo žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2010.pdf
Výroční zpráva 2011.pdf
Výroční zpráva 2012.pdf
Výroční zpráva 2013.pdf
Výroční zpráva 2014.pdf