foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

KPP

KPP (6)

pátek, 27 leden 2017 22:45

1. Komunitní plán péče

Napsal(a)

1. komunitní plán ke péče města Benešov nad Ploučnicí 2017 - 19 ke stažení - viz. přílohy

pondělí, 12 prosinec 2016 10:13

KPP - rekapitulace

Napsal(a)

1. komunitní plán péče města Benešov nad Ploučnicí 2017 - 19 
schválený ZaM 4.1.2017 usnesením č. 09/2017

 

 

čtvrtek, 07 červenec 2016 23:17

Cíle a Opatření 1. KPP

Napsal(a)

1. KOMUNITNÍ PLÁN PÉČE MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ 2017-2019

 

Název CÍLE 1

Vznik Klubu mladých

 

Krátký popis CÍLE

Zajištění nebytového prostoru pro setkávání mladých ve věku 15 – 20 let ve městě, klub pro mladé, s vlastní organizací aktivit a činností klubu. Město v současné době nemá této skupině co nabídnout.

Lze realizovat různým způsobem: jako sociální službu nebo jako školské zařízení nebo jako volnočasová aktivita nebo podnikatelský záměr.

Opakovaně se při různých „občanských“ diskuzích vyskytuje potřeba neformálního setkávání jako skupiny. Varianty: klubovna, altán, apod. bez pevného dozoru.

Souhrn všech OPATŘENÍ, která vedou k naplnění CÍLE
 1. Vznik projektu Klubu mladých
 2. Provozování Klubu mladých
Název OPATŘENÍ 1.1 Vznik projektu Klubu mladých
Charakteristika OPATŘENÍ

Vytipování vhodného místa/objektu/zařízení pro možný provoz.

Vyčíslení nákladů na rekonstrukci/výstavbu a na provoz.

Průzkum potřeby.

Navržení skladby činností/aktivity (uvnitř, venku, s dozorem a bez ..)

= PROJEKTOVÁ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Prevence sociálně patologických jevů, rozvoj znalostí a dovedností mládeže, participace na životě ve městě, patriotismus, podpora kvalitně stráveného času, mladí se chtějí cítit býti vnímáni.

Navázat na CDM – pokračovat jako další aktivita pro starší cílovou skupinu.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ 150 tis. Kč jednorázově
Předpokládané finanční zdroje

Město, MPSV, MŠMT, ÚK, sponzoři, dotace, fondy EU

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok) 10 – 25 den
Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

Město, RC, p.o. města, městská policie, ÚK, spolky, škola, odborníci na vybraná témata, dobrovolníci, studenti

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis

ano

Realizátoři v lokalitě Město, RC, příspěvkové organizace města, městská policie, ÚK, spolky, škola
Název OPATŘENÍ 1.2 Provozování Klubu mladých
Charakteristika OPATŘENÍ

Opakovaně se při různých „občanských“ diskuzích vyskytuje potřeba neformálního setkávání jako skupiny. Varianty: klubovna, altán, apod. bez pevného dozoru.

Odpolední, podvečerní a víkendový provoz.

S výběrem aktivit blízkých skupině ve věku 15-20 let, např. filmy, besedy, hry, diskuse, sportovní aktivity, výlety apod.

Moderní technologie s připojením k internetu.

Dohledová služba nízkoprahového typu + vybrané aktivity s vedoucími.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Prevence sociálně patologických jevů, rozvoj znalostí a dovedností mládeže, participace na životě ve městě, patriotismus, podpora kvalitně stráveného času, mladí se chtějí cítit býti vnímáni.

Navázat na CDM – pokračovat jako další aktivita.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

750 tis. Kč ročně

Počáteční investice do rekonstrukce/výstavby/vybavení

Předpokládané finanční zdroje

Město, MPSV, MŠMT, ÚK, sponzoři, dotace, fondy EU

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok)

10 – 25 den

Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

Město, RC, p.o. města, městská policie, ÚK

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis

ano

Realizátoři v lokalitě

Město, RC, p.o. města, městská policie, ÚK, spolky, škola

Název CÍLE 2

Rekonstrukce a využití sportovního areálu

 (hřiště u ZŠ) Benešov nad Ploučnicí

Krátký popis CÍLE

Opětovné zprovoznění sportovního areálu v blízkosti základní školy a jeho využívání nejen pro školní děti, ale po ukončení vyučování také pro širokou veřejnost. Zajištění možnosti využívání pro volno-časové aktivity dětí a mládeže. Prevence sociálně patologických jevů.

Souhrn všech OPATŘENÍ, která vedou k naplnění CÍLE

Rekonstrukce a vznik moderního multifunkčního sportoviště

Název OPATŘENÍ 2.1 Rekonstrukce a vznik moderního multifunkčního sportoviště
Charakteristika OPATŘENÍ

Projekt existuje, bude třeba uzpůsobit a aktualizovat podle současných trendů a požadavků – výběr vhodných materiálů, sportovních prvků.

Opakovaně se vyskytla potřeba vzniku multifunkčního sportoviště

vybaveného moderními sportovními prvky.

Určené všem věkovým kategoriím.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Rozvoj tělesných schopností dětí a mládeže. Rozvoj zájmu o sport. Prevence sociálně patologických jevů.

Moderní město, moderní sportoviště.

Město centrem sportu v regionu.

Podpora podnikání ve službách ve městě.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

V případě kompletní rekonstrukce a modernizace celého areálu

Cca 10 – 15 mil. Kč

Předpokládané finanční zdroje

Město Bnš, ÚK, MPSV, MŠMT, OSVČ, MSK, dotace, sponzoři, fondy EU

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok)

Dopoledne – škola – 100 žáků, odpoledne – veřejnost – 30-50 lidí

Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

Město Bnš, příspěvkové organizace města, ÚK, Městský sportovní klub

Nízkonákladová varianta, postupná úprava povrchů, vybavení, zázemí, oplocení, přístřešek, … lze postupně provést prostřednictvím služeb města. Správce v areálu, stanovit pravidla, deska s pravidly, veřejnost si zvykne.

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis Částečně, v současné době nevybavené, částečně zprovozněné, využíváno školou a školkou, veřejností málo.
Realizátoři v lokalitě

Viz výše

Název CÍLE 3 Místo přátelské rodině
Krátký popis CÍLE Ve městě chybí místo (restaurace/klub/kavárna/pizzerie), kde lze trávit čas „od snídaně do večeře“ s dětmi všech věkových kategorií. Umožnit mladým rodinám s dětmi smysluplně a ve společnosti trávit volný čas. Scházet se, sdílet zkušenosti, zážitky, vytvořit sociálně podnětné prostředí.
Souhrn všech OPATŘENÍ, která vedou k naplnění CÍLE Vznik a provoz restaurace přátelské rodině
Název OPATŘENÍ 3.1 Vznik a provoz restaurace přátelské rodině
Charakteristika OPATŘENÍ Opakovaně se objevuje potřeba vzniku/zřízení a provozování zařízení pro možnost trávení času s dětmi všech věkových kategorií uzpůsobeného jako prostředí přátelské rodinám s hracími, edukačními či jinými prvky. Bezpečné a podnětné prostředí, moderního typu, například formou sociálního podniku (v okolí FOKUS Labe, Slunečnice). Mohou být zaměstnáni lidi s handicapem, ohrožení sociálním vyloučením, apod.
Předpokládané dopady OPATŘENÍ Posilování a rozvoj sociálních kontaktů, podpora a rozvoj vzorů a autorit. Mladé rodiny chtějí žít v Benešově, je podpořen společenský život. Participace na rozvoji města.  Podpořena zaměstnanost hůře zaměstnatelných spoluobčanů (sociální podnikání). Lepší stravování ve městě.
Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ 750 tis. Kč (rozjezd)
Předpokládané finanční zdroje Město, OSVČ, p.o. města., neziskové organizace, sponzoři, sociální podnik, EU fondy, MPSV
Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok) Denně 20 – 5O lidí
Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ Komerční nebo neziskový provozovatel, město zajistí podporu a součinnost
Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis Ano
Realizátoři v lokalitě Komerční nebo neziskový provozovatel
Název CÍLE 4 Vznik domu s pečovatelskou službou
Krátký popis CÍLE Spokojené stáří seniorů a klidný a spokojený život zdravotně postižených občanů v blízkosti míst prožitého života a v blízkosti rodinných příslušníků. Cenově dostupné ubytování s komplexní péčí pro seniory a službami pro rodinné (pečující) příslušníky.
Souhrn všech OPATŘENÍ, která vedou k naplnění CÍLE

Vznik domu s pečovatelskou službou

 

Název OPATŘENÍ 4.1

Vznik domu s pečovatelskou službou

 

Charakteristika OPATŘENÍ

Vyprojektování vize optimální velikosti zařízení a potřebných služeb podle skutečných potřeb.

Moderní a komunitní a prostupné bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Např. více osob sdílí jeden byt.

Malometrážní byty.

Lůžková část odlehčující služby pro pečující rodiny – 3 lůžka.

Celková kapacita DPS 35-50 lůžek.

Lze uvažovat o modernizaci a dostavbě areálu u koupaliště, i v etapách.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

V případě potřeby péče nemusí občané odcházet z města, nenaruší se vazby na rodinu a přátele, občané neztrácí kontakt s městem a naopak město udržuje kontakt se svými seniory.

Ve službách jsou zaměstnaní místní občané – pečovatelky, řidiči, obslužné činnosti, apod.

Mezigenerační soudržnost.

Posílení zaměstnanosti v regionu.

Vedlejším produktem bude rozšíření ambulantních a terénních služeb pro veřejnost.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

Projekt/studie 200.000 Kč.

Podle typu zvoleného řešení.

 1. Rekonstrukce, modernizace, dostavba bývalého DPS
 2. Výstavba nového areálu
 3. Rekonstrukce vybraného objektu v Benešově n. Pl. nebo spádové obci
Předpokládané finanční zdroje

Evropské fondy

Program přeshraniční spolupráce

Národní zdroje: MPSV ČR, MMR ČR

Ústecký kraj

Město Benešov nad Ploučnicí

Úhrady uživatelů služeb

Příjem z komerční činnosti

Zdravotní pojišťovny

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok)

3 lůžka odlehčovací služby

Kapacita 35 -50 lůžek

Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

Město Benešov n. Pl

Ústecký kraj

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o

Klub seniorů

Další poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb

(toto opatření může významně změnit plánované otevření Alzheimer centra ve Františkově n. Pl.)

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis ANO
Realizátoři v lokalitě
 1. Služby města Benešov n. Pl., p. o.
 2. Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb v regionu
Název CÍLE 5 Asistenční a terénní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Krátký popis CÍLE Zajištění asistenční služby pro seniory a občany se zdravotním postižením umožní těm občanům, kteří nevyžadují celodenní péči zůstat v domácím prostředí. Nenaruší se stávající sociální vazby, pečujícím rodinným příslušníkům je tímto umožněno věnovat se svým činnostem bez obavy o zdraví svých bližních. Vznikají nové pracovní příležitosti.
Souhrn všech OPATŘENÍ, která vedou k naplnění CÍLE
 1. Vznik a provoz nové služby
 2. Pořízení a provoz vozu OBSLUHA
Název OPATŘENÍ 5.1 Vznik a provoz nové služby Asistenční a terénní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Charakteristika OPATŘENÍ

Terénní programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením umožní podporu v přirozeném prostředí při slábnoucích silách samostatné sebeobsluhy. Nepřeruší se sociální kontakt s okolím. Vznik nových pracovních příležitostí.

Spádovost Benešovsko.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Lidé zůstávají ve svém známém prostředí, posilují se mezilidské vztahy. Odlehčí se pečujícím rodinám.

 Vzniká potřeba nových doplňkových i komerčních obslužných služeb (stravování, prádelna, úklidy, …), tím vznikají nové pracovní příležitosti. 

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

-          Nákup automobilu pro terénní služby – vstupní investice

-          1,5 mil. ročně na provoz (2 lidi, místnost)

Předpokládané finanční zdroje

-          Ústecký kraj

-          Dotace EU – vzdělanost

-          MMR ČR, MPSV ČR

-          Vlastní zdroje

-          Příspěvky uživatelů

-          Sponzorské dary

-          Město Benešov nad Ploučnicí

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok) Cca 10 denně – dle požadavků
Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

Služby města Benešov n. Pl., p.o.

Nově vzniklá příspěvková organizace

Externí poskytovatelé služeb

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis Služba již existuje a zajišťují ji externí organizace, pro město jako poskytovatele se jedná o službu novou
Realizátoři v lokalitě

1. Organizace zajišťující terénní a asistenční služby v lokalitě

2. Město Benešov n. Pl. – příspěvkové organizace

Název OPATŘENÍ 5.2 Pořízení a provoz vozu OBSLUHA
Charakteristika OPATŘENÍ

Nejen senioři, ale zdravotně postižení, rodiny, organizace, …

Obslužné vozidlo na zavolání/objednání přes internet zajišťuje za rozumnou náhradu odvoz potřebných na nákupy, k lékaři, do kostela, na návštěvu k příbuzným či přátelům.

Např. pravidelná obsluha obcí ve vybrané dny pro konkrétní pravidelné trasy. Mohou být i výlety pro potřebné. I víkendy.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

* Zajištěna pohyblivost handicapovaných a potřebných občanů v lokalitě Benešovsko, Děčín, Česká Kamenice, Česká Lípa.

* Senioři a zdravotně postižení zůstávají co nejdéle ve svém přirozeném prostředí s podpořenou sebeobsluhou, udržují kontakt s okolím, jsou aktivizováni.

* Veřejnost je informována o využívání služeb a potřebách spoluobčanů – nejsou „uklízeni“ stranou běžného života, podpora mezigenerační solidarity.

* Obec má prostředky pro řešení mimořádných situací a potřeb spoluobčanů, pravidelně vyhodnocuje rozsah a přehled, jak je provoz vozu OBSLUHA využíván (zřízen kontrolní 3členný tým informující radu města).

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

-          Pořízení vozu OBSLUHA 750 000 Kč, vstupní investice

-          2 řidiči/obsluha/služba občanům, 500.000 Kč ročně (podporovaná místa ÚP)

-          PHM, údržba vozu, pojištění, opravy 100.000 Kč ročně

Předpokládané finanční zdroje Úřad práce ČR, Škoda auto/Volkswagen, Nadace a nadační fondy, příjmy za provoz/čerpání služby stanovené taxativně městem.
Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok)

3-5 denně

Min 60 měsíčně

Min 720 ročně

Začne se naplánováním tras, posléze vyhodnocení, co funguje a nastavení optimální podoby provozu podle skutečných potřeb.

Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ Město, služby města, komerční provozovatel s příspěvkem
Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis

ANO

Realizátoři v lokalitě  
Název CÍLE 6 Poradenství pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky
Krátký popis CÍLE

Vznik sdílené ambulantní péče zajistí občanům dostupnost potřebné specializované lékařské služby – gerontologie, geriatrie, psychiatrie, oční a diabetologická péče, gyn, reha a jiné.

Sociálně-právní poradna pomůže řešit složité životní situace (dluhy, dědictví, příspěvky apod.)

Souhrn všech OPATŘENÍ, která vedou k naplnění CÍLE Vznik sdílené ambulantní ordinace, sociálně-právní poradny a provoz poradenství pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky a ostatní občany z lokality
Název OPATŘENÍ 6.1 Vznik sdílené ambulantní ordinace, sociálně-právní poradny a provoz poradenství pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky a ostatní občany z lokality
Charakteristika OPATŘENÍ

Vznik a provoz sdíleného ambulantního prostoru pro specialisty z oblasti gerontologie, geriatrie, psychiatrie a další specialisté – lékaři.

Poradenství v sociálně-právní oblasti pro seniory, občany se zdravotním postižením, jejich rodinné příslušníky a ostatní občany z lokality.

Lze zapojit využití prostor Klubu seniorů v odpoledním čase.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Zajištění ambulantní péče ve specializovaných oborech, není potřeba dojíždět za specialisty (zlevnění nákladů pro občany).

Pomoc při řešení krizových situací v sociálně-právní oblasti.

Preventivní předcházení krizovým situacím, sledování stavu či jeho zhoršování, monitoring.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

Zajištění prostoru pro lékařské služby v budoucím DPS, v současnosti jednat s městem o možnostech.

Pro sociálně-právní poradnu lze využít prostory volné kanceláře na městském úřadu.

Využití prostor Klubu seniorů v odpoledním čase.

Předpokládané finanční zdroje

-          Ústecký kraj

-          Dotace EU – vzdělanost

-          MMR ČR, MPSV ČR

-          Vlastní zdroje

-          Úhrady uživatelů

-          Zdravotní pojišťovny

-          komerční činnost

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok) Cca 10 - 30 denně – dle požadavků
Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

OSVČ - lékaři

Poskytovatelé sociálně-právních služeb v regionu

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis Ano
Realizátoři v lokalitě

1. Organizace zajišťující sociálně-právní služby v regionu

2. OSVČ - lékaři

Název CÍLE 7 Bydlení pro hendikepované spoluobčany a sociální bydlení
Krátký popis CÍLE

Byty v majetku města. Malometrážní, bezbariérové, zmodernizované (Sokolovská ul. 3 b.j.). Dostupné pro hendikepované občany.

Město schopné reagovat operativně na vzniklou krizi (požár, povodeň, rodinná situace, nehoda, …).

Nejvyšší čas udělat, před dokončením, hrubé práce hotové.

Souhrn všech OPATŘENÍ, která vedou k naplnění CÍLE Rekonstrukce a vybavení 3 malometrážních bytů pro hendikepované občany – bezbariérové nebo občany v dočasné tísni.
Název OPATŘENÍ 7.1 Rekonstrukce a vybavení 3 malometrážních bytů pro hendikepované občany – bezbariérové nebo občany v dočasné tísni.
Charakteristika OPATŘENÍ

Rychlé řešení krizových situací – živelné pohromy, změna poměrů, zdravotní hendikep. Finančně dostupné a dočasné řešení.

Vybudování moderního, nízkonákladového bydlení.

Bude sledována skutečná potřebnost pro uživatele a uvolnění prostor, jakmile akutní potřeba pomine.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Město je schopné řešit akutní situaci svých občanů, tím přispívá k zamezení prohlubování problémů.

Řešení krizové situace, zdravotní, finanční, sociální.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

Cca 1 mil Kč jednorázová investice.

Nájemné by mělo pokrýt náklady.

Průběžné drobné investice.

Předpokládané finanční zdroje

-          MMR ČR, MPSV ČR, EU fondy, nadace

-          Vlastní zdroje

-          Ústecký kraj

-          úhrady nájemníků

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok) 3 rodiny ( 2+1, 2+1, 1+1)
Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

Služby města Benešov n. Pl., p.o.

Město Benešov n. Pl.

Rozhoduje Rada města Benešov n. Pl.

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis Ano
Realizátoři v lokalitě

Služby města Benešov n. Pl., p.o.

Město Benešov n. Pl.

Rada města Benešov n. Pl.

Název CÍLE 8 Zřízení, provozování a rozvoj terénní služby pro drogově závislé.
Krátký popis CÍLE

V Benešově sledujeme postupný nárůst drogově závislých, převážně z řad mládeže a dospívajících.  Cílem je podchytit a zmonitorovat drogově závislé v našem městě a poskytnout jim nezbytné služby, které chrání běžnou veřejnost.

Byla schválena a zahájena spolupráce s K- centrem Děčín.

Souhrn všech OPATŘENÍ, která vedou k naplnění CÍLE

Zřízení, provozování a rozvoj terénní služby

Název OPATŘENÍ 8.1

Zřízení, provozování a rozvoj terénní služby

 

Charakteristika OPATŘENÍ

Umožnit CSS Děčín (K-centrum) lokalizovat problém.

Podchytit drogově závislé na území města.

Zařadit Benešov nad Ploučnicí do programu prevence sociálně patologických jevů.

Zamezit vyřazování těchto lidí ze společnosti a zmírnění zdravotních rizik u závislých.

Chránit zdraví a bezpečí běžné veřejnosti.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Bezpečné a čisté město.

Eliminace infekčních chorob a použitého materiálu volně ve městě.

Monitoring drogové scény ve městě.

Prevence kriminality a zneužívání mladých lidí.

Spokojenost veřejnosti s tímto opatřením.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

V současné době je situace taková

- 2 terénní pracovníci 1 krát týdně, 4 hodiny - 6000,- měsíčně

- bezplatné použití kanceláře

Předpokládané finanční zdroje

Město Benešov nad Ploučnicí

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok)

80 měsíčně

Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

K- centrum Děčín, CSS Děčín

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis

Ano

Vznikla z důvodů identifikované potřeby.

Realizátoři v lokalitě

K- centrum Děčín, CSS Děčín

Ve spolupráci s Městem, policií, školou, rodinami

 

Název CÍLE 9 Zřízení „Domova se zvláštním režimem František“
Krátký popis CÍLE

Péče a podpora lidem postižených syndromem demence.

Rekonstrukce stávajícího objektu „Zámeček“, nacházející se v obci Františkov nad Ploučnicí na službu Domov se zvláštním režimem František. V zrekonstruovaném objektu bude možné poskytovat péči cca 100 klientům postiženým syndromem demence, především Alzheimerem.

K zajištění provozu domova, pro oblast Benešova nad Ploučnicí, Františkova nad Ploučnicí a přilehlých obcí, tak vznikne cca 50 pracovních míst s různou potřebou vzdělání. 

Souhrn všech OPATŘENÍ, která vedou k naplnění CÍLE

1. Rekonstrukce objektu

2. Zajištění vzdělávání budoucích zaměstnanců

3. Provozování objektu  

Název OPATŘENÍ 9.1 Rekonstrukce objektu
Charakteristika OPATŘENÍ

Zrekonstruování objektu „Zámeček“, nacházející se v obci Františkov nad Ploučnicí na Domov se zvláštním režimem. Bude vybudováno 65 pokojů pro klienty, zázemí pro personál včetně lékařů a kuchyň. Kapacita kuchyně může být využita i k zajišťování jídel pro jiné subjekty.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Zajištění péče o postižené osoby na Benešovsku, ORP Děčín

Zajištění zakázek pro místní firmy.

Zvýšení zaměstnanosti

Zviditelnění oblasti

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ 150 mil Kč
Předpokládané finanční zdroje

Akciová společnost, jako provozovatel, bude též investorem.

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok)

100

Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

ML MADRE s.r.o.

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis

V případě Domova se zvláštním režimem se jedná o nově vzniklé služby v oblasti.

V případě rekonstrukce bude využíváno především služeb místních firem.

Realizátoři v lokalitě

MLMADRE s.r.o.

Místní firmy

Název OPATŘENÍ 9.2 Zajištění vzdělávání budoucích zaměstnanců
Charakteristika OPATŘENÍ

Proškolení odborného personálu dle zákona o sociálních a zdravotních službách. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců.

Opatření bude realizováno v součinnosti s Úřadem práce a vzdělávacími agenturami.

Ve spolupráci s registrátory Ústeckého kraje.

Všichni zaměstnanci budou průběžně proškolováni v oblasti jednání s lidmi postiženými demencí a především Alzheimerovou nemocí.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Zvýšení zaměstnanosti v dané oblasti a snížení počtu práce schopného obyvatelstva na soc. pomoci státu.

Zvýšení celkové vzdělanosti v oblasti sociální práce v regionu.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ Cca 900 000,-Kč
Předpokládané finanční zdroje

Ústecký kraj, Fondy EU

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok)

100 zaměstnanců

Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

MLMADRE s.r.o.

Vzdělávací agentury

Ústecký kraj

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis Ano
Realizátoři v lokalitě Vzdělávací střediska, agentury, Ústecký kraj
Název OPATŘENÍ 9.3 Provozování objektu Domov se zvláštním režimem František
Charakteristika OPATŘENÍ Provozování Domova se zvláštním režimem s využitím všech moderních metod péče o lidi postižené syndromem demence k zajištění důstojného žití.
Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Zvýšení zaměstnanosti v dané oblasti a snížení počtu práce schopného obyvatelstva na sociální pomoci státu.

Zviditelnění oblasti.

Pomoc a kvalifikovaná služba pro postižené demencí v regionu, především Alzheimerovou nemocí.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

1,5 – 2,5 mil Kč měsíčně dle počtu klientů

Předpokládané finanční zdroje

Ústecký kraj, Fondy EU, Státní rozpočet, dary, úhrady klientů, zdravotní pojišťovny

Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok)

100

Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

MLMADRE s.r.o., nově vzniklá akciová společnost

Ústecký kraj

Zdravotní pojišťovny

MMR ČR

MPSV ČR

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis ANO
Realizátoři v lokalitě Nově vzniklá akciová společnost

 

Název CÍLE 10 Vytvoření jednotného kontaktního místa, které bude poskytovat komplexní služby sociálního poradenství především v oblasti nepřiměřeného zadlužování obyvatelstva
Krátký popis CÍLE Cílem je poskytování cílených informací, přispívajících k řešení konkrétních životních situací občanů, a to zejména snižování zadlužování obyvatel, zamezení vzniku chudoby a sociálního vyloučení, v krajním případě vzniku sociálních ghet a závislosti produktivního obyvatelstva na sociální podpoře státu bez další perspektivy možného uplatnění na trhu práce.  
Souhrn všech OPATŘENÍ, která vedou k naplnění CÍLE

1. Implementace poradny

2. Zajištění informovanosti veřejnosti, konání setkání za účelem prezentace jednotlivých služeb

3. Zajištění služeb terénního pracovníka pro osoby ohrožené soc. vyloučením, nebo poradenská centra pro více obcí

Název OPATŘENÍ 10.1 Implementace poradny
Charakteristika OPATŘENÍ

Cílem je vytvoření jednotného kontaktního místa, které bude poskytovat komplexní služby poradenství především v oblasti snižování zadlužování. Cílem je poskytování cílených informací, přispívajících k řešení konkrétních životních situací občanů. Aktuální situace každého žadatele pomoci bude zajištěna na základě individuálního scoringu. Scoring a s ním spojené konzultační služby budou poskytovány interně proškolenými metodiky.

Metodici budou proškoleni v rámci vzdělávacích programů „Finanční a Ekonomická gramotnost“, “Řešení platební neschopnosti osob“ v rámci akreditací č. 2016/0147-SP/VP a 2016/0148-SP/VP udělených MPSV.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ 1.Předpokládaným dopadem bude systematické snižování zadlužování obyvatel, zamezení vzniku sociálních ghett, snižování počtu produktivního obyvatelstva na sociální podpoře státu, vyšší finanční gramotnost v neposlední řadě snížení kriminality.
Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

Počáteční vybavení – Flipchart, Tiskárna, Papír do tiskárny, notebook – 50.000 Kč

Mzdové náklady: 2x poradce = 39.000,-Kč/měsíc

Provozní náklady : 10.000,-Kč/měsíc

Předpokládané finanční zdroje Vlastní zdroje NJP, z.s. ; Město Benešov nad Ploučnicí; Fondy EU
Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok) 1/ 20/200
Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

NJP,z.s.

Město Benešov nad Ploučnicí

MAS Labské skály

Jedná se o vznik nové služby/programu? Popis ANO
Realizátoři v lokalitě NJP, z.s.
Název OPATŘENÍ 10.2 Zajištění informovanosti veřejnosti, konání setkání za účelem prezentace jednotlivých služeb
Charakteristika OPATŘENÍ

Zajištění OPATŘENÍ bude formou písemných informačních materiálů poradny a formou pravidelných setkání s obyvateli, kde pracovníci poradny, nebo hosté budou seznamovat účastníky vždy s určitým okruhem problému týkající se problematiky finanční bezpečnosti, finanční gramotnosti a možná řešení.

Benešovské noviny s periodicky se opakujícími se informacemi, např. pravidelný sloupek, na stránkách města, zasílání sms zpráv.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ

Předpokládaným dopadem bude systematické snižování zadlužování obyvatel, zamezení vzniku sociálních ghett, snižování počtu produktivního obyvatelstva na sociální podpoře státu, vyšší finanční gramotnost a v neposlední řadě snížení kriminality.

Začlenění obyvatel do pracovního procesu.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

Propagační materiály – 1.000,-Kč/ měsíčně

12.000 ročně

Předpokládané finanční zdroje NJP,z.s.; Město Benešov nad Ploučnicí; Fondy EU
Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok)

Všichni obyvatelé regionu

Cca 7.000 obyvatel spádového regionu

Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ

NJP,z.s.

Město Benešov nad Ploučnicí, distribuční místa

Jedná se o vznik nové služby/programu? ANO
Realizátoři v lokalitě NJP, z.s., Město Benešov nad Ploučnicí, okolní obce
Název OPATŘENÍ 10.3 Zajištění služeb terénního pracovníka pro osoby ohrožené soc. vyloučením, nebo poradenská centra pro více obcí.
Charakteristika OPATŘENÍ

Cílem opatření je zajištění dostupnosti  služeb poskytovaných poradnou i obyvatelům, kteří  nemohou buď ze zdravotních důvodů nebo finančních důvodů využít služeb zřízené poradny.

Ze strategického plánu MAS Labské skály vyplynul požadavek na zřízení jak stálého poradenského místa, tak i provozování terénní služby v rámci v rámci poradenství při řešení finanční problematiky. Potřebnost této služby vychází především ze statistických údajů zveřejněných na stránkách Statistického úřadu, tak i z vlastní kauzuistiky. Neschopnost hradit své závazky má v této oblasti cca 70% obyvatel. Výše průměrného zadlužení dosahuje cca 800.000,-Kč na rodinu (bez hypotečních úvěrů). Při této výši zadlužení dosahuje měsíční splátka 25.000,-Kč měsíčně. Lidé příchází o rodinné domy, kde bydleli jejich předci po několik generací, ztrácí chuť řešit svou situaci, jsou zahánění do šedé ekonomiky. V případě pracovního úrazu, nebo přiznané invalidity jim nejsou vypláceny žádné náhrady ani invalidní důchody. Se ztrátou motivace přichází zdravotní problémy, někteří upadají do závislostí na alkoholu, drogách. Děti z takto postižených rodin nemají model chování, kdy je normální pracovat a ne žít na sociálních dávkách.

Předpokládané dopady OPATŘENÍ Předpokládaným dopadem bude systematické snižování zadlužování obyvatel, zamezení vzniku sociálních ghett, snižování počtu produktivního obyvatelstva na sociální podpoře státu, vyšší finanční gramotnost v neposlední řadě snížení kriminality a začlenění do pracovního procesu.
Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci OPATŘENÍ

Cestovní náhrady – cca 5.000,-Kč/měsíc

Mzda terénního pracovníka – cca 19.500 Kč/měsíc

Materiální zabezpečení – cca 4.000 Kč/měsíc

Předpokládané finanční zdroje Sdružení obcí, Ústecký kraj, Fondy EU
Předpokládané počty klientů (den/měsíc/rok) 20 měsíčně
Organizace podílející se na naplnění OPATŘENÍ NJP,z.s.
Jedná se o vznik nové služby/programu? ANO
Realizátoři v lokalitě Není nám známo
středa, 29 červen 2016 13:51

Návrh cílů a opatření

Napsal(a)

Město Benešov nad Ploučnicí - proces komunitní plánování péče (KPP) města

Návrh cílů a opatření
1. Komunitního plánu péče (KPP) města
Benešova nad Ploučnicí
2017 - 2019
 
Proces konzultací v období
červenec – srpen 2016

 

Proces konzultací a evidence připomínek občanů k Návrhu

1. komunitního plánu péče (KPP) města Benešova nad Ploučnicí

Proces konzultací bude probíhat od 1. července do 31. srpna 2016.

Pravidla vedení procesu konzultací:

 1. Kontaktním místem se rozumí místo, které slouží pouze pro samostatné prostudování materiálu.
 2. Konzultační místo slouží zároveň pro podávání informací k předkládanému materiálu.
 3. Na všech kontaktních a konzultačních místech jsou k dispozici písemné materiály a připomínkovací formuláře.
 4. Všechny připomínky musí mít písemnou formu a musí být podány na připomínkovacím formuláři.
 5. Vyplněné připomínkovací formuláře je možno zaslat s označením: odbor hospodářské správy MÚ Benešov n.Pl. - 1.KPP poštou na adresu: Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, přes podatelnu úřadu, nebo odeslat elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 6. Elektronické připomínkování se řídí stejnými pravidly. Všechny došlé připomínky jsou evidovány.
 7. Vypořádání připomínek bude zveřejněno a stane se přílohou (součástí) komunitního plánu péče.

Proces konzultací bude probíhat ve spolupráci s poskytovateli služeb okolních obcí. Na níže uvedených kontaktních místech bude k dispozici tištěný Návrh 1. komunitního plánu péče  města Benešova nad Ploučnicí spolu s připomínkovacími dotazníky. Verze plánu společně s připomínkovacím dotazníkem bude pro elektronické připomínkování vyvěšena na webových stránkách komunitního plánování města www.benesovnpl.cz v sekci Komunitní plánování - připomínkovací řízení. Všichni členové koordinačních skupin obdrží na email elektronickou verzi plánu i s připomínkovacím dotazníkem. Návrh 1. komunitního plánu bude zaslán všem zastupitelům města a vedoucím jednotlivých odborů v elektronické verzi. Vypořádání připomínek bude probíhat v měsíci září, jednotlivé připomínky bude vypořádávat manažerský tým procesu komunitního plánování.

Kontaktní místa:

1. Podatelna MÚ Benešov nad Ploučnicí, dv.č. 17 (přízemí budovy MÚ), náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

2. Městská knihovna (v době výpůjček), I.p., náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

3. Klub seniorů, Nerudova 307, Benešov nad Ploučnicí

4. Centrum dětí a mládeže, p.o., RC Medvídek, Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí

7. Městské kulturní zařízení (kino), Čapkova 477, Benešov nad Ploučnicí

Pokud budete potřebovat více informací, kontaktujte: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, odbor HS, Mgr. Zdeňka Čvančarová, tel: 412 586 804, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Bližší konzultace k jednotlivým oblastem poskytnou manažeři pracovních skupin za jednotlivé cílové skupiny:

Koordinační skupina a jméno manažera e-mailový kontakt

PS/1

Mgr. Zdeňka Čvančarová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PS/2

Bc. Jana Dolejšová, DiS.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PS/3

Mgr. Zdeňka Černá

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí manažerka

Mgr. Lenka Černá

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
středa, 29 červen 2016 13:46

Komunitní plánování

Napsal(a)
 • Zajímají vás sociální služby? Chcete se připojit ke tvorbě komunitního plánování města?
 • Nyní máte možnost zúčastnit se rozhodování v procesu komunitního plánování města a okolí v příštích letech.
 • Sdělte nám váš názor v procesu konzultací.


Město Benešov nad Ploučnicí
a spolupracující organizace zapojené v procesu komunitního plánování a návazných aktivit

Návrh 1. KPP byl zpracován komunitou ve spolupráci s odborníky z oblasti sociálních služeb a návazných aktivit, zadavateli sociálních služeb a uživateli služeb. V komunitním plánu naleznete návrh na rozvoj sociálních služeb a aktivit u 3 cílových skupin a přesahový cíl:

 • Děti, mládež a rodina, prorodinná politika (PS/1)
 • Zdravotně postižení, mentálně postižení, lidé s duševním onemocněním, senioři (PS/2)
 • Lidé se závislostmi, lidé v přechodné krizi a nouzi, nezaměstnaní, ohrožení sociálním vyloučením, etnika, běženci (PS/3)   

Proces konzultací 1. Návrhu komunitního plánu péče (KPP) probíhá od 1.7.  - 31. 8. 2016. Plán najdete na webu města www.benesovnpl.cz spolu s připomínkovacími formuláři. Komunitní plán v tištěné podobě pak:

1. Podatelna MÚ Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

2. Městská knihovna (v době výpůjček), náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

3. Klub seniorů, Nerudova 307, Benešov nad Ploučnicí

4. Centrum dětí a mládeže, p.o., RC Medvídek, Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí

5. Městské kulturní zařízení (kino), Čapkova 477, Benešov nad Ploučnicí

Pokud budete potřebovat více informací, kontaktujte: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, odbor HS, Mgr. Zdeňka Čvančarová, tel: 412 586 804, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Bližší konzultace k jednotlivým oblastem poskytnou manažeři pracovních skupin za jednotlivé cílové skupiny:

Koordinační skupina a jméno manažera e-mailový kontakt
PS/1Mgr. Zdeňka Čvančarová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PS/2Bc. Jana Dolejšová, DiS. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PS/3Mgr. Zdeňka Černá Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí manažerkaMgr. Lenka Černá Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace