foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

benešov

Program

program 5

STÁNKOVÝ PRODEJ/Benešovský slunovrat 21. – 22. 6. 2019

Zde můžete vyplnit formulář s informacemi o Vašem nabízeném sortimentu a požadavcích.

Kontaktní osoba:

Pavla Klomfarová – tel. 724 598 686, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na místě akce je omezená možnost parkování. Místo pro vaše parkování Vám určí pověřený pracovník.

Podmínky:

Je nutno si vzít s sebou minimálně 30 m normalizované prodloužení na předplacenou elektropřípojku.

Čestné prohlášení, že veškerá elektrická zařízení splňují požadavky ČSN

Podmínkou příjezdu v den konání je dodržet nájezdový čas: 8:00

Po vyjasnění podmínek bude zaslána karta prodejce, kterou je nutno se prokázat při příjezdu na akci a po celou dobu mít na stánku. Kartu s sebou!

CENY ZA ZÁBOR

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační program - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019. Obci s rozšířenou působností Děčín byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 1.550.000,- Kč.

Žádost lze podat pouze na příslušném formuláři pro rok 2019, a to u Magistrátu města Děčín nejpozději 28.2.2019. Kontaktní osobou na Magistrátu města Děčín je Irena Klepalová – 412 591 218, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program je pouze jednokolový. Spoluúčast vlastníka je 20% uznatelných nákladů.

O podporu z tohoto programu nelze žádat pro objekty kulturních památek, které leží na území vesnické památkové zóny – Merboltice, Vysoká Lípa, Kamenická Stráň nebo na území městské památkové zóny - Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí.

Více informací k podmínkám programu je zveřejněno na stánkách Ministerstva kultury ČR –www.mkcr.cz – struktura – kulturní dědictví – památkové péče – dotační programy – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

volby EURozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

 

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů č. 4/2019 s datem rozeslání 17.01.2019 (považován za den vyhlášení), volby do Evropského parlamentu.
Na území České republiky jsou stanoveny dny jejich konání na pátek 24.05.2019 a sobotu 25.05.2019. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin.

Harmonogram úkolů a lhůt

Informace k voličským průkazům
Volič, který nebude moci anebo nehodlá volit v okrsku, kde je veden v seznamu voličů nebo ve zvláštním seznamu voličů může požádat obecní nebo zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, t.j. od 17.01.2019, a to:
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče - nejpozději do 17.05.2019 do 16 hodin
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky - nejpozději do 17.05.2019 do 16 hodin
- osobně - nejpozději do 22.05.2019 do 16 hodin

Voličské průkazy je možné vydávat od 09.05.2019 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo je možné voličský průkaz voliči zaslat.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně voličského průkazu se obracejte na Mgr. Zdeňku Čvančarovou, t.č. 412 589 804 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzor - žádost o voličský průkaz

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počty zástěn

Informace pro občany jiného členského státu EU - služba na odboru HS

Ministerstva vnitra ČR dne 5.4.2019 zveřejnilo rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu.
Přehled kandidujících politických stran, hnutí a koalic

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Benešově nad Ploučnicí

Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu jinou osobou než žadatelem

Informace k delegaci členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - 30.dubna 2019 od 15 h - velká zasedací místnost

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Telefonní spojení do všech volebních místností

 Výsledky hlasování v obci Benešov nad Ploučnicí

V úterý dne 28.05.2019 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno sdělení Státní volební komise - vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu. Od středy 29.05.2019 plyne 10denní lhůta pro podání návrh na neplatnost voleb, což je do pátku 07.06.2016, 16:00 hodin.

30. Vánoční turnaj

Ve středu 26. prosince 2018 se v Sokolovně uskutečnil tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev. Letos to již byly 30. Vánoce, kdy se tento turnaj v Benešově n.Pl. hraje. Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů / 16 mužů, 5 žen /. Po rozlosování do 5 družstev byl turnaj záhájen v 10,15 a hrálo se do 14,30 hod. Bylo odehráno 10 vzájemných zápasů a 20 setů.

Na závěr bylo provedeno vyhodnocení a ocenění všech hráčů. Umístění bylo následující:

1. Vrbický Karel, Špička Milan, Jerie Miroslav,Tomov Štěpán,Ptáková Eliška

2. Čech Milan, Štípek Martin, Bačkovský Rostislav, Matajová Zuzana

3. Šteker Pave, Čech Ruda, Machar Tomáš, Mansfeldová Monika

4. Plos Roman, Takáč Josef, Štípek Jarda, Bartáčková Pavla

5. Minařík Miroslav, Zach Václav, Frúhauf Fanda, Cingelová Tereza

Po vyhodnocení se prohlížela kronika a vzpomínalo se na předchozí turnaje. Vzpomenulo se rovněž na Jarku Kašpárkovou, Emila Vrbického a Drahušku Hankovou, kteří již nejsou mezi námi, ale byli to sportovci a dobří lidé.

Poděkování patří všem hráčům i divákům za účast a pohodu, která byla po celý turnaj. Děkuji MSK, CDM a Městu Benešov nad Ploučnicí za podporu tohoto turnaje. Zvláště děkuji Radě města za příspěvek na konání tohoto jubilejního, 30. Vánočního volejbalového turnaje .

Závěrem přeji všem občanům Benešova n. Pl. hodně pohody, splněných přání a hlavně pevné zdraví v novém roce 2019.

Čech Ruda.

V klubu seniorů se 18. října sešlo přes 20 soutěžících, kteří se bavili či trénovali paměť v těchto společenských hrách:

Dáma, Človeče nezlob se, Prší, Žolíky a Ámos.

Výherci v jednotlivých disciplínách:

Dáma – Rudolf Čech

Člověče nezlob se – Hana Benešová

Prší – Zlatuše Čechová

Žolíky – Hana Nižňanská

Ámos – Rudolf Čech

Poděkování patří všem zúčastněným hráčům a zvláště Rudolfu Čechovi za přípravu a organizaci celého soutěžního odpoledne.

Všechny tyto společenské hry byly pořízeny v rámci projektu Euroregionu Elbe/Labe „Rozvíjíme tradiční spolupráci“.

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace