foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

benešov

Vyhlášení voleb za zastupitelstev obcí

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů částka č. 45/2018, s datem rozeslání dne 31.05.2018, volby do zastupitelstev obcí. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je tak za den vyhlášení považován den 31.05.2018

Rozhodnutí prezidenta republiky

Seznam obcí POÚ Benešov nad Ploučnicí

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu


Informace pro volební strany

Vzor kandidátní listiny politické strany / hnutí

Vzor kandidátní listiny koalice

Vzor kandidátní listiny nezávislého kandidáta

Vzor kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů

Vzor kandidátní listiny sdružení politických stran strany / hnutí

Vzor prohlášení kandidáta

Vzor petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů

Vzor prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury

Vzor prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta

Vzor seznamu delegovaných členů okrskové volební komise


Kontakty na pracovníky odpovědné za zabezpečení voleb

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 

Počet členů volených do zastupitelstev obcí

Upozornění - konec lhůty pro podávání kandidátních listin - úterý 31. července 2018 do 16 hodin!

Minimální počty členů okrskových volebních komisí a počty zástěn

Oznámení - losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku - 22.08.2018 v 16.30 hodin - malá zasedací místnost MÚ Benešov nad Ploučnicí.

Poskytování informací o kandidátech volebních stran - internetové stránky Českého statistického úřadu http://www.volby.cz/, který zakládá registr kandidátů a zveřejňuje ho po registraci kandidátních listin.

 

Rozhodnutí registračního úřadu o registraci kandidátních listin volebních stran pro obce:

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Benešově nad Ploučnicí

Protokol o vylosovaných číslech jednotlivých volebních stran

Telefonní spojení POÚ Benešov nad Ploučnicí

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Způsob hlasování

Oznámení podle §29 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Pokyny pro okrskové volební komise

Videopořad pro volby do zastupitelstev obcí 2018

Upozornění pro občany města: Vzhledem k podanému návrhu Zdenko Hrabala a Ing. Ivo Mádleho na neplatnost voleb ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, č.j. 40 A 36/2018 nelze do rozhodnutí soudu svolat ustavující zasedání ZaM města!

Usnesení 40 A 36/2018-39 o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do ZaM - návrh byl zamítnut. 

K ukončení činnosti OVK v Benešově nad Ploučnicí došlo dle ustanovení § 52 odst. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na neplatnost voleb v Benešově n.Pl. tj. 7.11.2018.

K vyplacení odměn členům OVK dojde do 30-ti dnů. 

 

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation odtud dále jen „GDPR“).

Nařízení GDPR se týká zpracování osobních údajů fyzických osob (nově upravuje pravidla stanovená dosud zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Mezi hlavní důvody přijetí nařízení GDPR patří rychlý rozvoj informačních technologií a s ním související proces globalizace. 

Tímto nařízením se musí řídit správci a zpracovatelé osobních údajů ze všech zemí EU a ve všech odvětvích, včetně veřejné správy.

Osobním údajem je podle GDPR každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Mezi obecné osobní údaje řadíme: jméno a příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale dnes již také IP adresu, fotografii nebo audiovizuální záznam. Obecné nařízení věnuje speciální pozornost zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do kategorie citlivých údajů nařízení zahrnuje genetické, biometrické údaje a zejména veškeré osobní údaje dětí.

Naopak z působnosti GDPR jsou vyloučeny anonymizované údaje, údaje zemřelých osob a údaje získané v rámci činnosti čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální charakter. (Týká se to tedy údajů, které jsou určeny jen pro osobní potřebu, a uživatel je nebude s nikým sdílet – např. soukromý adresář.)

V nařízení GDPR jsou nově zakotvena i některá práva subjektů osobních údajů, případně jsou některá stávající práva zpřesněna. Člověk, jehož osobní údaje správce eviduje má právo na poskytnutí informací o svých údajích nejen ve chvíli jejich předání, ale i kdykoli později. Pokud se to nedotkne práv jiných osob, má právo i na poskytnutí kopie svých údajů. Za další kopii už ale můžete požadovat přiměřený poplatek. K dalším právům patří i právo na opravu nepřesných údajů, právo vznést námitku, např. proti dalšímu zasílání marketingových nabídek, a také právo na vymazání údajů, ale pouze pokud není relevantní důvod pro jejich další uchovávání.

Město Benešov nad Ploučnicí (dále jen „město“) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů města a dalších subjektů údajů v rámci samostatné a přenesené působnosti. Osobní údaje lze přitom zpracovávat, pokud existuje alespoň jeden z těchto důvodů:

  • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
  • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

Většina osobních údajů je tedy městem zpracovávána na základě povinností, uložených mu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas subjektů údajů. Zásady ochrany osobních údajů se však uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Zpracování osobních údajů městem je prováděno zákonným způsobem, je pro občany (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné.

Pokud město zpracovává osobní údaje na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která podle GDPR mají. Pokud subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním údajů, musí být dobrovolný a je oprávněn jej kdykoliv odvolat. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souvislosti s přechodem na novou legislativu proto přijímá i město Benešov nad Ploučnicí organizační, bezpečnostní a technická opatření k zabezpečení systémů, informací, dat a osobních údajů, aby zajistilo soulad s GDPR. Obce jako orgán veřejné moci ve smyslu čl. 37 GDPR jsou též povinny jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, tj. osobu, která bude dohlížet na zpracování osobních údajů (dále jen „pověřenec“) a poskytovat v této oblasti odborné poradenství. Zároveň pověřenec komunikuje s dozorčím orgánem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a spolupracuje s ním případně při řešení podnětů ze strany subjektů údajů.

Pověřence musí mít každá obec, dále každá instituce rozhodující o právech a povinnostech osob (např. školy) a také instituce, jejichž hlavní činnost spočívá v rozsáhlém zpracování citlivých údajů (např. nemocnice). 

Pověřencem MěÚ Benešov nad Ploučnicí pro ochranu osobních údajů je Ing. Tomáš Kejzlar, IČ:74401793, tel.: 604 609 670, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Směrnice o zpracování osobních údajů

Důležité odkazy:
https://eur-lex.europa.eu
www.mvcr.cz/gdpr 
www.uoou.cz
gdpr.uoou.cz

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Vás a Vaše pracovní partnery a hosty zve na výlety s průvodci do Českosaského Švýcarska pořádané v KVĚTNU a v ČERVNU 2018.

„Schrammsteine – nejkrásnější skalní hřebenovka“

Termín realizace: 26. KVĚTNA 2018 (SOBOTA).

Více k výletu: https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat/zazitky/schrammsteine-nejkrasnejsi-skalni-hrebenovka.

Za Richardem Wagnerem do Saského Švýcarska“ - NOVINKA

Termín realizace: 2. ČERVNA 2018 (SOBOTA).

Více k výletu: https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat/zazitky/za-richardem-wagnerem-do-saskeho-svycarska.

Za divočinou Českosaského Švýcarska“

Termín realizace: 9. ČERVNA 2018 (SOBOTA).

Více k výletu: https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat/zazitky/za-divocinou-ceskosaskeho-svycarska.

„Parním vlakem do skalního hradu“

Termín realizace: 16. ČERVNA 2018 (SOBOTA).

Více k výletu: https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat/zazitky/parnim-vlakem-do-skalniho-hradu.

„Parníkem ze skal“

Termín realizace: 23. ČERVNA 2018 (SOBOTA).

Více k výletu: https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat/zazitky/parnikem-ze-skal.

V případě jakéhokoli dotazu či zájmu o účast mě neváhejte kontaktovat.

Více k programům na sezónu 2018 zde: https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat/zazitky.

S přáním hezkého dne z Českého Švýcarska

Romana Kořínková

Koordinátor turistických programů

22. - 23.6.2018

Nenechte si ujít tradiční oslavy k založení města Benešova nad Ploučnicí.

Nenechte si ujít tradiční oslavy k založení města Benešova nad Ploučnicí.
Hlavní program slavností bude v sobotu.
Na náměstí se bude odehrávat bohatý celodenní program s koncerty, dobovými řemesly a dětskými atrakcemi.
Těšíme se na vás.

A2 slavnosti 2018 5

face plachta 2

Slunovrat 2018 maly jpg

2018 06 22 kravatovani

2018 06 23 gilotina

2018 06 23 vcelari

Informace pro stánkaře.

Zde můžete vyplnit formulář s informacemi o vašem nabízeném sortimentu a požadavcích, který bude předán odpovědné osobě – Pavla Klomfarová, 724 598 686

Stánkový prodej - rezervace

Ceník poplatků:

Cena za zábor:

A- velký stan (např. pivní) – 1500

B – větší než 3x3 m – 1000

C – 3x3 m – 500

D – řemeslné výrobky  - 100

Platba stánku za každý prodejní den i započatý.

Připojení elektrické energie pro prodejní a propagační stánky v prostoru náměstí Míru:

1) Pouze osvětlení stánku  - 100 Kč/den

2) Ostatní odběr – 300 Kč /den nebo 500 Kč/den

 

foto: Jan Scháněl

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace