foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD

Městské knihovny v Benešově nad Ploučnicí

Článek 1 – Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna v Benešově nad Ploučnicí (dále jen „knihovna“) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem, všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen „služby“) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Článek 2 – Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby, mezi nimi zvláště

? informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

? informace v oblasti veřejné správy

? ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

? přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím)

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby (částečnou úhradu telekomunikačních poplatků při zpřístupnění internetových databází, reprografické služby atd.)

4. Veškeré finanční částky (manipulační, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

Článek 3 – Registrace, základní pravidla a povinnosti čtenářů

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů; děti do patnácti let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodičů.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.

3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00, Praha 3.

4. Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.

6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo MěÚ.

 

Článek 4 – Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Čtenář je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Se souhlasem knihovníka může čtenář kopírovat na formátové diskety informace získané z internetových bází dat.

4. Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.

5. Čtenář je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

6. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

7. Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č.121/2000 Sb., autorský zákon.

 

Článek 5 – Podmínky půjčování

1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen publikace) rozhoduje knihovník.

2. Výpůjční lhůta je 4 týdny, s výjimkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 1 týden. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.

3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.

4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.

5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.

6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu, v jakém ji převzal.

7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

 

Článek 6 – Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení.

2. Povinnosti platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.

3. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.

4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.

5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

 

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.

2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy :Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Benešově nad Ploučnicí a Směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů knihovny.

3. Ruší se Knihovní řád z roku 1993.

4. Tento Knihovní řád platí od 1.11.2002 na dobu neurčitou.

V Benešově n.Pl. 24.10.2002

 
 
Mgr.Dagmar Tesarčíková v.r. Věra Simonová v.r.
starostka města knihovník

říloha: Ceník placených služeb a poplatků

Přečtěno: 2303 x

CO NÁS ČEKÁ

26.07.- pátek - [19:00 - 22:00]
Koncert v zámecké zahradě: ŠARIVARY
27.07.- sobota - [15:00 - 20:00]
Ibiza Disco - plážová hudba, koupaliště
02.08.- pátek - [21:30 - ]
Letní kino: Teroristka

RYCHLÝ KONTAKT

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
Tel.: 412 589 811
Fax : 412 589 812
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:ymgbfiz

 

Úřední doba:

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

 

Provozní doba podatelny, pokladny:

Pondělí
8,00 - 17,00

Úterý 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Středa


8,00 - 17,00

Čtvrtek 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Pátek 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Kompletní informace
Vedení města

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

PODPORUJEME

HEIDENAU

 

RC MEDVÍDEK

 

 

MAS

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

CSH

 

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace