foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

DOPORUČUJEME

MĚSTO TURISTŮ - NAŠE TIPY

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

PROFIL ZADAVATELE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1) Název

Město Benešov nad Ploučnicí

2) Důvod a způsob založení povinného subjektu

Právní základ vyplývá z Ústavy ČR čl. 100 a zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích v platném znění. Město Benešov nad Ploučnicí ( dále jen město) vzniklo jako územně samosprávný celek v souladu se zákonem o obcích ke dni 23.11.1990, dle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osovou ve smyslu Občanského zákoníku a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajišťovat veřejnou správu v samostatné působnosti na svém území a výkon přenesené působnosti státní správy v územním obvodu:

 • Benešov nad Ploučnicí
 • Malá Veleň
 • Dolní Habartice
 • Horní Habartice
 • Merboltice
 • Valkeřice
 • Verneřice
 • Heřmanov
 • Františkov nad Ploučnicí
 • Velká Bukovina
 • Starý Šachov

Za podmínek stanovených zákony a dalšími obecně závaznými předpisy.

3) Organizační struktura

Orgány města
Zastupitestvo města (ZaM)
ZaM má 15 členů, je to vrcholný orgán zvolený v komunálních volbách dle z.č. 491/2001 Sb., o volbách do ZaM obcí. Volební období činí 4 roky.
Rada města (RaM)
RaM  má 5 členů z řad ZaM
Starosta a místostarosta
Starosta a místostarosta jsou uvolněnými členy ZaM voleni na ustavujícím zasedání ZaM  

Výbory volí jako svůj poradní orgán ZaM, komise zřizuje jako svůj poradní orgán RaM.
Složení ZaM, RaM, výborů a komisů je na stránkách města –  www.benesovnpl.eu/vedeni-mesta/vybory-a-komise
                     
ZaM města Benešov nad Ploučnicí zřídilo:
1) Městskou policii   ( t.č. 775 088 156); sídlo MěP- Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 17, Vyhláškou na ZaM města 07.12.1995.

2) Příspěvkové organizace:
    a) Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Opletalova 699, Benešov n.Pl.

 Kritéria hodnocení ZŠ a MŠ

    b) Služby města Benešov nad Ploučnicí, se sídlem náměstí Míru 1, Benešov n.Pl.    

    c) Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Opletalova 673, Benešov n.Pl.

    d) Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Opletalova 673, Benešov n.Pl.

  

3) Organizační složka:   
     Sbor dobrovolných hasičů

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí

Je výkonným orgánem města. Tvoří ho starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci úřadu.
V čele úřadu stojí starosta. Městský úřad se dělí na odbory, které zřizuje RaM. Celkový počet zaměstnanců úřadu i organizačních složek stanovuje RaM (dle zák.č. 128/2000 Sb., § 102, odst, 2, písm.j).
Odbory a oddělní

 • Odbor finanční a plánovací (FaP)
 • Odbor výstavby a životního prostředí (VŽP)
 • Odbor správy majetku města (SM)
 • Stavební úřad (SÚ)
 • Odbor hospodářsko správní (HS)
 • - oddělení kultury - sídlo Čapkova čp. 477
 • -  městská knihovna
 •  - sociální oddělení

Náplně jednotlivých odborů a oddělení jsou uvedeny v Organizačním řádu městského úřadu Benešov nad Ploučnicí.

4)    Kontaktní spojení

4.1. poštovní  adresa: náměstí Míru čp. 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
4.2. adresa internetová: www.benesovnpl.cz
Adresa e.mailová : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová adresa (ID datové schránky): ymgbfiz
4.3. úřední hodiny
Pondělí a středa  8.00 – 17.00 hodin
Pokladna a informace (přízemí budovy úřadu)
Po-st    8.00 -17.00 hodin
Út – čt  7.00 -14.30 hodin
Pá        7.00 – 14.00 hodin
4.4. telefonní čísla
Ústředna, podatelna: 412 589 811
Starosta města: 412 589 801
Místostarosta : 412 589 802
Tajemník : 412 589 803
Vedoucí HS odboru : 412 589 804

matrika - zamluvení termínu svatebního obřadu 412 589 805 - p. Erlebachová Věra (matikářka)
Vedoucí odboru VŽP : 412 589 821
Pověřená vedoucí odboru SM : 412 589 826
Vedoucí odboru SÚ : 412 589 820
Vedoucí odboru FaP : 412 589 810

5) Bankovní spojení

KB Děčín, 19-4822431/100 (příjmový účet), 4822431/0100

6) IČ

00261181

7) DIČ

CZ00261181

8) Dokumenty

    Rozpočty, hospodaření

9) Žádosti o informace

      Pravidla pro zajišťení přístupu k informacím
      Vzor žádosti o poskytnutí informace

 

Podané informace dle zákona 106/1999 Sb., za uplynulá období naleznete  v přílohách pod bodem 17) výroční zprávy!

 

10) Příjem žádosti a dalších podání

Každé podání lze uskutečnit u poštovního doručovatele nebo osobně na podatelně Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, přízemí budovy MÚ, dv. č. 17, vchod II. směr Česká pošta.
Na téže adrese lze obdržet odpověď  nebo rozhodnutí, pokud není přímo předáno ve smyslu zák.č. 500/2004 Sb., správní řád příslušnou oprávněnou osobou, osobně.

11) Podávání  opravných prostředků

proti  rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města
Opravné prostředky se podávají ústně nebo písemně do protokolu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
•    Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu
Opravné prostředky se podávají písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí  a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí  ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle rozsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.
Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.
•    Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají na sekretariátu městského úřadu , a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření Rady města nebo Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební  3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.
Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

12) Formuláře

Formuláře jsou přístupné na stránkách města v sekci úřední deska – podsekce:
  Tiskopisy, formuláře
Dle zákona 111/2006 Sb. nebudou vyžadovány takové údaje, které lze zjistit ze základních registrů.

13) Popisy postupů

– návody na řešení životních situací – odkaz www.gov.cz

- GDPR

14)    Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří :

 • zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev  obcí a o změně některých zákonů
 • zák.č. 22/2004 Sb.,   o místním referendu a o změně některých zákonů
 • zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zák.č. 84/1990 Sb.,   o právu shromažďovacím
 • zák. č. 85/1990 Sb.,  o právu petičním
 • zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel  a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zák.č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák.č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • všechny platné obecně závazné vyhlášky a nařízení města Benešov nad Ploučnicí
 • Speciální právní předpisy týkající se náplně činnosti jednotlivých odborů jsou k dispozici na odborech, dále jsou k dispozici na veřejných internetových stránkách např.  www.zakony.cz

 
14.2. Vydané právní předpisy
Přístupné na stránkách města -  sekce dokumenty, podsekce vyhlášky
Vyhlášky

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

Krátké ústní a telefonické informace jsou podávány zdarma.
Sazebník:
 

16)  Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Městský úřad nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence
Město Benešov nad Ploučnicí neposkytlo žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přečtěno: 3810 x

CO NÁS ČEKÁ

26.07.- pátek - [19:00 - 22:00]
Koncert v zámecké zahradě: ŠARIVARY
27.07.- sobota - [15:00 - 20:00]
Ibiza Disco - plážová hudba, koupaliště
02.08.- pátek - [21:30 - ]
Letní kino: Teroristka

RYCHLÝ KONTAKT

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
Tel.: 412 589 811
Fax : 412 589 812
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:ymgbfiz

 

Úřední doba:

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

 

Provozní doba podatelny, pokladny:

Pondělí
8,00 - 17,00

Úterý 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Středa


8,00 - 17,00

Čtvrtek 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Pátek 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Kompletní informace
Vedení města

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

KATALOG FIREM

Kompletní katalog: FIRMY

PODPORUJEME

HEIDENAU

 

RC MEDVÍDEK

 

 

MAS

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

CSH

 

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace