foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

DOPORUČUJEME

MĚSTO TURISTŮ - NAŠE TIPY

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

PROFIL ZADAVATELE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Veřejné zakázky a profily zadavatelů na Portálu pro vhodné uveřejnění - největším portálu s veřejnými zakázkami na českém trhu.
 1. Ochrana před bleskem na budově tělocvičny, Sokolský vrch 276, Benešov nad Ploučnicí.
 2. Oprava povrchu místní komunikace ulice Novina v Benešově nad Ploučnicí.
 3. Jedná se o stavební práce na úpravě pojížděných ploch po přesunutí autobusové zastávky s obnovou podkladních vrstev, výměnou kabelů veřejného osvětlení a přesunutí lampy VO. Součástí je osazení nového dopravního značení.
 4. Objekt v současnosti slouží jako sklad. Zastřešení je dřevěnou pultovou střechou. Krytina je živičná s viditelnými prasklinami a známkami zatékání. Vlivem zatékání je poškozené bednění a krokve. Zdivo nadstřešní části komína je povětrnostními vlivy rozvolněné. Poškozené bednění střechy bude vyměněno (odhad 50%). Vymění se poškozené krokve (cca 8 ks). Nadstřešní část komína bude odstraněna a nově vyzděna z keramických komínových cihel a ukončena novou železobetonovou hlavou a prodloužením komínu nastavením kameninovou rourou o 1 m. Klempířské prvky budou kompletně vyměněny za nové. Na opravené bednění se provede nová krytina. Skladba střechy: - Pás vrchní modifikovaný s asfaltem tl. 4 mm s posypem celoplošně nastavený - Pás asfaltový modifikovaný tl. 3 mm, celoplošně přebytý, svařený ve spojích - Podkladní pás na bednění (např. A500H) - Bednění z prken - Krokev
 5. Veřejná zakázka malého rozsahu "Předcházení vzniku komunálního odpadu v Benešově nad Ploučnicí" spočívá v dodávce 1 ks štěpkovače s motorovou jednotkou a 45 ks plastových kompostérů o min. objemu 1 m3 a 55 ks plastových kompostérů o objemu 1,83 m3.
 6. Jedná se o stavební práce na opravě opěrné zdi v ulici Sokolský vrch s obnovou základů, vybudování nové drenážní soustavy a doplnění koruny zdi. Na vybudování líce zdi budou použity původní kameny.
 7. Účelem stavby je výměna dlažby chodníku okolo budovy městského úřadu s obnovou podkladních vrstev, výměnou kamenných obrubníků a doplněním pítka. Součástí je související zrušení kamenného květníku u přístupu k bankomatu a oprava uvolněné kamenné dlažby na schodišti u vstupu do budovy městského úřadu.
 8. Oprava střešního pláště budovy tělocvičny dle zadávací dokumentace, technické zprávy a výkresů stavby. Objekt je jednopodlažní s půdním prostorem bez využití. Střecha objektu je sedlová.
 9. Jedná se o stavební práce na rekonstrukci část objektu, ve které jsou umístěny prostory dobrovolných hasičů v Benešově nad Ploučnicí. Stávající objekt č.p. 477 je situován v zastavěném území v obci Benešov nad Ploučnicí na Čapkově ulici. Objekt je v majetku investora města Benešov nad Ploučnicí. Nově navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně vnějšího vzhledu objektu. Vjezdová vrata a původní okenní otvory zůstanou ve stávajících rozměrech a pozicích. Stávající dřevěná okna budou vyměněna za nová plastová. Nad vraty bude provedena krycí stříška. Cílem navrhovaných stavebních úprav objektu je zvýšení odolnosti stanice dobrovolných hasičů vůči účinkům mimořádných událostí (povodní) a ke zlepšení podmínek pro rychlý výjezd dobrovolných hasičů k mimořádné události. Z těchto důvodů budou při stavbě použity materiály a výrobky středního standardu s cílem navrhnout takové řešení, které svou úrovní designu, detailu, použitých materiálů, povrchových úprav a provedení zajistí jak estetickou kvalitu odpovídající významu objektu, tak i pocit funkčnosti a spolehlivosti. Stavební úpravy části suterénu zahrnují výměnu vjezdových vrat, odstranění omítek, podlah a keramických obkladů na stěnách denní místnosti a sociálního zařízení a provedení nových obkladů, nášlapných vrstev podlah a omítek v tomto prostoru, výměna dveří v denní místnosti a sociálním zařízení, výměna oken v garáži a skladech, vybudování krycí stříšky nad vchody a vjezdovými vraty, opravy omítek v ostatních místnostech, kompletní výmalba stěn a stropů, nová elektroinstalace, vzduchotechnika a vytápění v celé části objektu sboru dobrovolných hasičů.
 10. Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna ústředního topení. V rámci výměny dojde k demontáži kompletní otopné soustavy. Dojde k výměně 4 ks nových otopných těles 22/60/120, ostatní otopná tělesa zůstanou stávající. V cenové nabídce musí být zahrnuty všechny práce spojené s výměnou otopné soustavy včetně rozvodů, zejména pak: - demontáž stávajících rozvodů a otopných těles - doprava materiálu (trubky, spojovací materiál, otopná tělesa, boiler, rozdělovač, uzavírací šroubení, termostatická hlavice, atd.) - montáž nových i stávajících otopných těles, rozvodů (3 samostatně uzavíratelné větve), montáž a zapojení boileru - zednické práce (bourání, zazdění, případné prostupy zdí apod.) - odvoz suti
 11. Jedná se o stavební práce na rekonstrukci stávajícího mostního objektu přes řeku Ploučnici v Benešově nad Ploučnicí. Stávající mostní objekt slouží k převedení silniční dopravy v intravilánu města Benešov nad Ploučnicí pres vodoteč Ploučnice. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku. Při provádění rekonstrukce mostu nedojde ke zmenšení průtočného profilu, práce budou provedeny v období nízkého stavu vody. Most se nachází v intravilánu města Benešov nad Ploučnicí v okrese Děčín. Most převádí místní komunikaci pres vodoteč Ploučnice. Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Rekonstrukcí mostu nedojde k novým trvalým záborům. Celou stavbu lze provést na stávajících pozemcích včetně prostoru pro zařízení staveniště. Stávající most je tvořen nosnou konstrukcí z ocelových hlavních nýtovaných nosníku ( 6ks), dvojicí ocelových nosníku pod chodníky s příčným ztužením (zavětrováním). Nad nosníky je vybetonována spřahující železobetonová deska. Rekonstrukci mostu je nutné provést z důvodu jeho velmi špatného stavebního stavu. Stávající konstrukce mostu nevyhovuje svým stavebním stavem a zatížitelností. Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno. Pod nosnou konstrukcí mostu se nachází nadzemní vedení nadzemní cizí sdělovací kabely ve správě Telefónica O2, nadzemní vedení VO v majetku města Benešov nad Ploučnicí, nadzemní vedení NN v majetku CEZ, podzemní vedení STL plynovodu v majetku RWE a nadzemní vedení vodovodu v majetku SčVK. Veškeré inženýrské sítě budou při výstavbě respektovány a budou dodržena jejich ochranná pásma v rámci možností stavby. Všechny inženýrské sítě budou zajištěny po dobu výstavby provizorním podepřením, ocelovými nosníky, které zůstanou pod nosnou konstrukcí mostu jako definitivní po dokončení výstavby. Stávající chránička vodovodu DN bude v rámci rekonstrukce mostu nahrazena novou o stejném rozměru a v nové trase s průchodem v nových závěrných zídkách mostu. Vodovod bude provedený pres bypass, aby i během stavby bylo zásobování vodou, přičemž během výstavby nedojde k přerušení dodávek vody, podrobně viz. SO 301 – VODOHOSPODÁRSKÉ OBJEKTY – PRELOŽKA VODOVODU. Postup technologie výstavby včetně řešení stávajících inženýrských sítí viz. oddíl 5.Výstavba mostu projektové dokumentace. Stávající skladba vozovky včetně nosné konstrukce, chodníku, zábradlí, říms bude snesena. Část pilířů a oper bude ubouráno v dřících v rozsahu nutném pro realizaci nových úložných prahu a úložných prahu se závěrnými zídkami s ohledem na postup a technologii výstavby. Zděná konstrukce spodní stavby a přilehlých křídel včetně spodní stavby bude pouze očištěna vodním paprskem. Na úložné prahy bude realizována trámová mostovka ze železobetonových předpjatých nosníků, spřažených se železobetonovou monolitickou deskou. Na železobetonové monolitické desce bude provedena hydroizolace a chodníky se zábradlím s osvětlením chodníku pomocí osvětlovacích modulů z LED pásku, umístěných v horním madle zábradlí. Dno toku nebude dotčeno změnou. Stavební a bourací práce budou probíhat dle stanoveného postupu a technologie mostu včetně zajištění stávajících inženýrských sítí po dobu výstavby i po dokončení výstavby. Součástí projektu bude i realizace provizorní lávky k převedení pěší dopravy v intravilánu města Benešov nad Ploučnicí přes vodoteč Ploučnice. Jedná se o silniční otevřený, prozatímní most o třech polích přes stálou vodoteč. Nosná konstrukce je navržena z typizovaného mostního provizoria MMS, které je tvořeno rozebíratelnou ocelovou mostní konstrukcí sestavovanou z dílů. Jejich vzájemným spojením bude sestaven provizorní most o 3 prostých polích s maximální modulovou délkou 1. pole a 3. pole 14,47 m a 2.pole 12,12 m. Mostní provizorium je navrženo bez chodníků. Celková šířka nosné konstrukce bez chodníků je 5,20 m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubníky na mostě je 4,0 m, volná šířka mezi hlavními nosníky MMS je 4,52 m. Nosná konstrukce je tvořena vždy 2 hlavními ocelovými příhradovými nosníky a mostovkovým panelem. Mostovkový panel je ortotropní deskou, kde plech mostovky tl. 12 mm je vyztužen podélnými trapézovými výztuhami příčníků. Příčníky jsou svařované I profily se stojinou vylehčenou kruhovými otvory. Vnitřní příčník je v místě napojení na příhradovinu hlavního nosníku proveden jako dvoustěnný. Přesah plechu mostovky přes krajní příčník dílu je pak vyztužen výztuhami svislými. Celý plech mostovky je po obvodu opatřen obvodovým plechem. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Projektová dokumentace pro provádění stavby pro most a provizorní lávku).
 12. Jedná se o opravu instalací (ZTI, TUV, elektro), vnějších a vnitřních povrchů objektu, výměna oken a dveří
 13. Jedná se o stavební práce na rekonstrukci stávajícího mostního objektu přes řeku Ploučnici v Benešově nad Ploučnicí. Stávající mostní objekt slouží k převedení silniční dopravy v intravilánu města Benešov nad Ploučnicí pres vodoteč Ploučnice. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku. Při provádění rekonstrukce mostu nedojde ke zmenšení průtočného profilu, práce budou provedeny v období nízkého stavu vody. Součástí projektu bude i realizace provizorní lávky k převedení pěší dopravy v intravilánu města Benešov nad Ploučnicí přes vodoteč Ploučnice. Jedná se o silniční otevřený, prozatímní most o třech polích přes stálou vodoteč.
 14. Předmětem zakázky je a) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na základě projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci „Objekt pro zájmové vzdělávání, Nerudova č.p. 689, Benešov nad Ploučnicí“ zpracované firmou PROJEKČNÍ ATELIÉR Ing. Miroslav Kubík Jiřího z Poděbrad 1840/11, 405 02 Děčín VI, IČ: 13335758 a průkazu energetické náročnosti budovy zpracovaný ing. Josefem Dubnem, Drážďanská 23, 405 02 Děčín XVI, energetický specialista, osvědčení č. 0461, ze dne 6. 4. 2017, včetně vypracování kontrolního položkového rozpočtu stavby v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti). Položkový rozpočet stavby bude předložen v pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Dále je předmětem plnění spolupůsobení při procesu zadávacího řízení na dodavatele stavby dle zpracované PD pro provedení stavby (zejména zpracování vysvětlení a změn zadávací dokumentace, které se týkají projektové dokumentace či rozpočtu; b) autorský dozor k této stavbě.
 15. Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna dřevěných oken a dveří za okna plastová včetně drobných stavebních úprav s tím souvisejících.
 16. Jedná se o opravu jižní a západní fasády – bytového domu č. p. 17 (nemovitá kulturní památka chráněná státem)
 17. Jedná se o opravu vnějších a vnitřních povrchů objektu.
 18. Jedná de o opravu místních komunikací a mostu v Ovesné, Benešov nad Ploučnicí
 19. Předmětem veřejné zakázky je služba - Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu v Benešově nad Ploučnicí a Ovesné v roce 2017
 20. Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na jednotlivé části v souladu s § 98 zákona. Rozdělení veřejné zakázky na části bude prováděno z důvodů, aby na každou část veřejné zakázky mohla být uzavřena samostatná smlouva, a to i případně s jinými dodavateli. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Uchazeč může podat svou nabídku na obě Části VZ veřejné zakázky, tj. na celou zakázku nebo pouze na jednu část VZ. Část VZ č. 1: Nástavba a stavební úpravy a PDPS Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací, podle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu „Nástavba a stavební úpravy objektu Mateřské školy“ zpracované firmou NORDARCH - Ing. Jaromír Matějíček, IČ: 89288895, DIČ: CZ 7402142385, Růžová 220, 407 14 Děčín – sídlo, Oldřichovská 14, 405 02 Děčín – ateliér, ČKAIT: 0401762 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, která je součástí této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Jedná se o nástavbu 3.n.p podlaží na stávající objekt Mateřské školy v Benešově nad Ploučnicí, přístavbu a nástavbu terasy stávajícího objektu a rekonstrukci vnitřních rozvodů vody a kanalizace Součástí předmětu plnění je dále: - Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby. Část VZ č. 2: Vybavení MŠ - Vybavení MŠ nábytkem a interiérovým vybavením.
 21. Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna dřevěných oken a dveří za okna plastová včetně drobných stavebních úprav s tím souvisejících. Stávající nová dřevěná okna v bytové jednotce (p. Benešová) zůstávají beze změny. Výlohy umístěné z ulice Krátká také beze změn. V rámci výměny je nutné dodat a instalovat okna a dveře následujících rozměrů a počtů /orientačně, nutno zaměřit a spočítat/. Typy oken včetně příslušenství: Jednodílné okno bílá/zlatý dub 950 x 1600 2 ks Dvojdílné okno s poutcem bílá/zlatý dub 2000 x 1400 4 ks Dvojdílné okno bílá/zlatý dub 1200 x 1400 1 ks Jednodílné okno bílá/zlatý dub 1100 x 1500 4 ks Jednodílné okno bílá/zlatý dub 900 x 1600 1 ks Jednodílné okno bílá/zlatý dub 850 x 850 2 ks Jednodílné vchodové dveře zlatý dub 1100 x 2180 1 ks sklo 1/3 Jednodílné vchodové dveře zlatý dub 1100 x 2180 1 ks sklo 2/3 Parapet vnitřní plast – bílý 14 ks Technické parametry oken: Sklo min. 1,1 mn, dvojsklo Min. stavební hloubka 70 mm Rámeček (meziskelní) plast Profil z prvoplastu Technické podmínky V cenové nabídce musí být zahrnuty všechny práce spojené s instalací oken, zejména pak: - demontáž stávajících oken - doprava nových oken - montáž nových oken včetně příslušenství a jejich seřízení - zednické práce (očištění stávajícího ostění, dolepení špalet fasádním polystyrenem, omítnutí špalet, upravení a usazení parapetů, štukování ostění, nabílení ostění, úklid, odvoz a likvidace odpadu. Při výměně oken a dveří zhotovitel přizpůsobí postup prací dle požadavku objednatele a dále dle dohody s jednotlivými nájemníky, které musí před započetím prací v dostatečném předstihu informovat. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zakrytí předmětů, ploch a konstrukcí, které by mohly být znečištěny probíhajícími pracemi. V případě, že zakrytí bude nedostatečné, odstranění nečistot provede zhotovitel na vlastní náklady.
 22. Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna dřevěných oken a dveří za okna plastová včetně drobných stavebních úprav s tím souvisejících. V rámci výměny je nutné dodat a instalovat okna a dveře následujících rozměrů (orientačně, nutno zaměřit a spočítat: - Trojdílné okno – bílé, 2 sloupky 2370 x 1440 mm 3 ks - Jednodílné okno – bílé 880 x 550 mm 7 ks - Jednodílné okno – bílé 1120 x 1120 mm 8 ks - Jednodílné okno – bílé 850 x 470 mm 4 ks - Trojdílné okno – bílé, se sloupkem vlevo 2 420 x 1920 mm 1 ks - Trojdílné okno – bílé, se sloupkem vlevo 2420 x 1020 mm 1 ks - Trojdílné okno – bílé, 2 sloupky 2420 x 520 mm 1 ks - Jednodílné okno – bílé 570 x 1120 mm 3 ks - Jednodílné okno – bílé 980 x 1000 mm 4 ks - Dvojdílné okno – bílé se sloupkem 1450 x 1800 mm 22ks - Dvojdílné vchodové dveře bílé 1950 x 2170 mm 1ks - Jednodílné vchodové dveře bílé 1160 x 3060 mm 1ks - Parapety plast – bílé, vnitřní 43 ks Technické parametry oken: - Sklo min. 1,1 mm, dvojsklo - Min. stavební hloubka 70 mm - Rámeček / mezi skelní/ plast - Profil z prvoplastu - Barva – bílá /bílá Technické podmínky V cenové nabídce musí být zahrnuty všechny práce spojené s instalací oken, zejména pak: - demontáž stávajících oken a dveří - doprava nových oken a dveří - montáž nových oken včetně příslušenství a jejich seřízení - zednické práce (očištění stávajícího ostění, dolepení špalet fasádním polystyrenem, omítnutí špalet, upravení a usazení parapetů, štukování ostění, nabílení ostění, úklid, odvoz a likvidace odpadu. Při výměně oken a dveří zhotovitel přizpůsobí postup prací dle požadavku objednatel a dále dle dohody s jednotlivými nájemníky, které musí před započetím prací v dostatečném předstihu informovat. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zakrytí předmětů, ploch a konstrukcí, které by mohly být znečištěny probíhajícími pracemi. V případě, že zakrytí bude nedostatečné, odstranění nečistot provede zhotovitel na vlastní náklady.
 23. Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna oken a dveří za okna plastová (bílá) včetně drobných stavebních úprav s tím souvisejících. V rámci výměny je nutné okna a dveře zaměřit a spočítat.
 24. Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní krytiny na objektu č.p. 409, Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí včetně výměny střešních oken, oplechování a veškerých stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla. Rozpočet a situace střechy - v dokumentech. Technické požadavky: Keramická pálena krytina – posuvná taška TONDACH STODO 12 barva – MĚDĚNÁ ENGOBA CELKOVÁ PLOCHA TAŠKOVÉ STŘECHY CCA 590 M2 Stávající krytina z bobrovek se odstraní včetně laťování, krov bude opraven, fungicidně ošetřen, na námětky – pruh šířky cca 1,0 podél okapů - bude položeno prkenné bednění tl. 25 mm nebo bednění z dřevoštěpkových desek OSB 3 tl. 22 mm, následně se krov překryje doplňkovou hydroizolační vrstvou – kontaktní difuzní fólií TONDACH TUNING FOL – N položenou s přesahy a přelepenou v přesazích. V místě krokví budou připevněny kontralatě 60x40 mm vytvářející větranou mezeru tl. 401 mm, poté se osadí střešní latě 50 x 30 mm a položí tašky. U okapu je provedena mezi kontralatěmi průběžná přivětrávací štěrbina výšky 40 mm překrytá mřížkou proti hmyzu a ptákům. Mřížka je z titanzinkového plechu TAHOKOV s výchozí tloušťkou 1 mm a s volným ventilačním průřezem 63%. Kontralatě budou podtěsněny použitím těsnící pásky z měkké PE pěny. Hřebenáče nárožní jsou položeny na sucho s větracím pásem, hřebenáče ve hřebeni střechy bez větracího pásu – odvětrání zajišťuje posuvná taška pro připojení hřebene, nároží jsou větrána osazením větracích tašek do každého pole mezi krokvemi podél nároží. Větrání polé mezi úžlabními krokvemi bude zajištěno proříznutím poloviny výšky kontralatě v délce cca 150 mm ve vzdálenosti 400- 500 od osy úžlabí. Větrání polí, v nichž jsou střešní okna, bude zajištěno vynecháním čísti kontralatě délky cca 150 mm před a za střešním oknem a propojením se sousedním větraným polem. Tašky jsou položeny volně na latě 50 x 30 mm, vzhledem ke sklonu je nutno přichytávat každou třetí tašku, nezávisle na sklonu musí být přichyceny všechny okrajové tašky, tašky v okapové hraně a hřebeni a všechny tašky řezané (v úžlabí a u otvorů), tašky budou přichyceny v hlavové části (celé kusy) vruty s protikorozní úpravou. Typovými příchytkami alternativně pozinkovanými konvexními hřebíky. Stávající dřevo bude opatřeno ochranným prostředkem proti plísním, dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a dalším biotickým škůdcům, požadované symboly účinnosti podle ČSN 49 0600 a třídy ohrožení (EN 335-1, EN 335-2). Třída ohrožení 3, symboly účinnosti : Fb, P,k Ip, 3, n, Např. Bochemit QB Nové dřevo – výměny, latě a řezné plochy budou impregnovány ochranným prostředkem proti biotickým škůdcům – třída ohrožení 2, symboly účinnosti : FA, FB,P,B,Ip,IL, 2, n Např. Pregnolit D nebo Lignofix E profi Barevný odstín přípravků – bezbarvý nebo světle hnědý Hladká plechová krytina s dvojitou stojatou drážkou z měděného plechu tl. 0,60 mm včetně okapních plechů, závětrných a lemovacích lišt. Pod krytinu bude položena podkladní fólie delta TRELA nebo ENKA VENT. Doporučené rozmístění neposuvných a posuvných příponek viz. ČSN 73 3610. Pokrytá plocha pultových třech cca 107 m2 - Stávající falcovaná krytina z měděného plechu se odstraní, stávající bednění bude opraveno, poškozené části vyměněny (cca 30|% plochy) a poté fungicidně ošetřeno, na bednění se položí podkladní fólie a poté krytina z měděného plechu. Prostor pod střechou by měl být napojen na větranou vrstvu pod taškovou krytinou a mel by být opatřen vhodnými přivětrávacími otvory Skladba: - Hladká plechová krytina s dvojitou stojatou drážkou z měděného plechu tl. 0,60mm, max. šířka pásu 500 mm (zajistí odstranění vibrací a hluku vznikajícího působením větru). Drážky těsněny páskou - Podkladní vrstva – fólie DELTA TRELA- třívrstvý difuzně otevřený pás z polypropylenové textilie s integrovaným samolepícím okrajem a s nakašírovanou 8 mm vysokou strukturovanou nopovou rohoží (sd=0,02m) – odvětrává vlhkost, tlumí hluk - Stávající bednění Plochá střecha s povlakovou krytinou z asfaltových pásů, stávající plochá střecha bude upravena – obvodové oplechování bude odstraněno včetně asfaltových pásů vytažených na okolní stěny, případné boule v krytině budou prořezány a bude plnoplošně nastaven asfaltový pás tl. 5,2 mm s modifikací SBS a břidličným posypem pokrytá plocha pultových střech cca 19 m2. Stávající střešní okna budou demontována a nahrazena novými okny včetně úpravy vnitřního ostění SDK deskami. Střešní kyvné bílé bezúdržbové okno VELUX GLU MK06 0055 s ventilační klapkou, lemování EDB 0000 tmavošedý hliník, montážní doplňky - zateplovací sada BDX 2000, manžeta z hydroizolační folie BFX, manžeta z parotěsné fólie BBX, rozměry okna 780 x 1180 mm. |Počet kůsů – 20. Z důvodu nepřístupnosti nebylo možno ověřit rozměry všech střešních oken, proto je nutno před jejich objednáním zaměřit všechna stávající okna, u oken umístěných v úžlabí se doporučuje uvážit případné možné posunutí oken dále od úžlabí. Stávající komínová hlava z lícových cihel bude opravena – uvolněné spáry vyškrábány, případné poškozené lícové cihly budou vyměněny a celý povrch komína bude přespárován průmyslově připravenou minerální spárovací maltou. Stávající betonová krycí deska bude opravena – uvolněné části odstraněny, chybějící části domodelovány reprofilační maltou pro betonové kce a celá deska opatřena stěrkou z reprofilační malty např. BETOFIX RM (REMMERS) Prostupová taška kompletně s namontovanou rourou odvětrání a krytkou proti dešti, včetně těsnící manžety 500 x 500 mm, flexihadice se stahovacím páskem s redukcí na DN 150, 125, 100 a těsnícím tmelem, slouží pro odvětrání kanalizace a vzt., počet kusů – 7 ks Odvětrávací plastový komplet s ventilační hlavicí pro odvětrání svislých kanalizačních odpadů pro zabudování do ploché střechy s povlakovou asfaltovou krytinou, počet kusů – 1 ks Bezpečnostní střešní hák pro všechny směry zatížení, pro osobní úvaz, žebřík, lávku. Hák je schválen a odzkoušen podle EN 795 a EN 517, je připevněn přes zdvojenou lať do krokve pomocí speciálních šroubů 6 x 150 mm, počet kusů – 10 ks Univerzální stoupací systém krátký, rošt 400/250 mm včetně univerzálních profilovaných držáků a spojovacího materiálu, počet kusů – 1 ks Univerzální stoupací systém dlouhý, rošt 800/250 mm, včetně univerzálních profilovaných držáků a spojovacího materiálu, počet kusů – 3 ks Zachytávač sněhu – typová sněhová mříž TOPNDACH výšky 200 mm, délky 3000 mm, v barvě krytiny s univerzálním hákem sněhové mříže, osazená ve třetí řadě tašek od okapu, celková délka – 66 m Postup prací bude přizpůsoben dle požadavku objednatele a dále dle dohody s jednotlivými nájemníky, které musí před započetím prací v dostatečném předstihu informovat. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zakrytí předmětů, ploch a konstrukcí, které by mohly být znečištěny probíhajícími pracemi. V případě, že zakrytí bude nedostatečné, odstranění nečistot provede zhotovitel na vlastní náklady.
 25. Jedná se o opravu povrchu místních komunikací z asfaltobetonu včetně osazení obrubníků, rekonstrukci povrchu chodníků a opěrných zídek.

CO NÁS ČEKÁ

26.07.- pátek - [19:00 - 22:00]
Koncert v zámecké zahradě: ŠARIVARY
27.07.- sobota - [15:00 - 20:00]
Ibiza Disco - plážová hudba, koupaliště
02.08.- pátek - [21:30 - ]
Letní kino: Teroristka

RYCHLÝ KONTAKT

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
Tel.: 412 589 811
Fax : 412 589 812
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:ymgbfiz

 

Úřední doba:

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

 

Provozní doba podatelny, pokladny:

Pondělí
8,00 - 17,00

Úterý 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Středa


8,00 - 17,00

Čtvrtek 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Pátek 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Kompletní informace
Vedení města

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

KATALOG FIREM

Kompletní katalog: FIRMY

PODPORUJEME

HEIDENAU

 

RC MEDVÍDEK

 

 

MAS

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

CSH

 

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace