2016/1 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunáln