Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je vládním projektem. Jeho cílem je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí je kontaktním místem Czech POINTu.

Podle aktuální legislativy lze prostřednictvím výdejových míst získat na počkání tyto ověřené výpisy z:

 • Obchodního rejstříku (OR)

 • Živnostenského rejstříku (ŽR)

 • Katastru nemovitostí (KN)

 • Rejstříku trestů (RT)

 • Centrálního registru řidičů (CRŘ) - výpis bodového hodnocení řidiče

 • Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) - výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • insolvenčního rejstříku (IR).  

                                      

Prostřednictvím Czech POINTu lze rovněž učinit - vyřídit tyto další úkony:

 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změn údajů týkajících se ohlášení živnosti)

 • získání autorizace pro přístup do MA ISOH ("Modul autovraky Informační systém odpadového hospodářství") pro provozovatele autovrakovišť, resp. pro tzv. "kontaktní osoby"

 • provedení autorizované konverze dokumentů* 

 • podání žádosti o zřízení datové schránky (DS)*

 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových*

 • podání žádosti o změnu referenčních údajů v základních registrech podle §14 odst. 6 zákona

  Úlohou IR je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím IR jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.  

                 

Pracoviště Czech POINT na městském úřadu v Benešově nad Ploučnicí  

 • Odbor HS -  matrika a evidence obyvatel v přízemí budovy - vchod od zámku, náměstí Míru 1 (t.č. 412 589 805)             

 • Na tomto pracovišti lze získat kterýkoliv z uváděných výpisů. Výjimkou je podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání, které vyřizuje přímo Odbor živnostenský. Úkony týkající se autorizované konverze dokumentů a datových schránek lze vyřídit pouze na odboru matriky a evidence obyvatel, pracoviště cestovních dokladů.                                                  

        Správní poplatky

 • Výpisy

  • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

  • 100 Kč za vydání výpisu z Rejstříku trestů

  • 50 Kč za vydání výpisu bodového hodnocení osoby (+50 Kč za případnou další i započatou stránku)

 • podání  - 50 Kč za podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání + další správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích

 • autorizace pro přístup do MA ISOH - 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 • autorizovaná konverze dokumentů - 30 Kč za každou započatou stránku

 • zřízení datové schránky - bez poplatku 

 • opětovné zneplatnění přístupových údajů a vydání nových - 200 Kč        

                                   

Co je zapotřebí

 • Pro výpis z OR, z ŽR,nebo z ISVZ je třeba znát IČO, pro výpis z KN je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví, pro výpis z IR je třeba znát IČO hledané organizace nebo osobní údaje hledané konkrétní osoby.

 • Pro výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pro výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz.

 • O výpis z RT a z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci.

 • V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Vzor plné moci pro RT je k dispozici ke stažení - formuláře Odboru matriky a evidence obyvatel.            

 • Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě),  případně živnostenské oprávnění (dtto). Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.              

 • Pro zřízení DS předkládá fyzická osoba platný doklad totožnosti, osoba zapsaná v živnostenském rejstříku předkládá též výpis z ŽR (lze vydat na místě).