Odbor především zajišťuje:

 • provádění výkonu státní správy v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve smyslu pozdějších změn a doplňků, a v rozsahu správního řádu č. 500/2004 Sb., ve správním obvodu města Benešov nad Ploučnicí a v obcích Dolní Habartice, Horní Habartice, Malá Veleň, Františkov nad Ploučnicí, Starý Šachov, Merboltice, Velká Bukovina, Valkeřice, Verneřice, Heřmanov
 • poskytuje v rámci své působnosti předběžné informace - územně plánovací informace
 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, dělení a scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, dělení a scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • určuje možnosti spojení územního a stavebního řízení
 • stanoví, že u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v zákoně nebude stavební úřad vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území
 • provádí změny a zrušení územního rozhodnutí
 • vydává územní souhlas a posuzuje oznámení o záměrech v území
 • vydává územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území (na pokyn rady obce)
 • ověřování souladu dokumentace pro stavební povolení speciálních stavebních úřadů
 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů
 • provádí kontrolní prohlídky staveb a vydává rozhodnutí nebo opatření pro nápravu zjištěných pochybení, případně upozorní na závady další orgány státní správy
 • vedení společné administrativy odboru, evidence a kontrola úkolů
 • kopie dokumentů tiskem nebo na nosičích pro interní a externí potřebu
 • rozhodování o přípustných výjimkách z prováděcích vyhlášek SZ
 • posuzuje ohlášené stavby, terénní úpravy nebo zařízení a vydává souhlas s jejich provedením
 • vede stavební řízení a vydává rozhodnutí o povolení stavby
 • posuzuje námitky účastníků řízení
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav
 • vede zkrácené stavební řízení
 • rozhoduje o prodloužení stavebního povolení
 • povoluje změnu stavby před jejím dokončením
 • posuzuje záměr o užívání dokončené stavby, vydává kolaudační souhlas, vydává povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, rozhoduje o provedení zkušebního provozu
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • vydává souhlas se změnou užívání stavby
 • povoluje nebo nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů
 • provádí kontrolní prohlídky staveb a vydává rozhodnutí nebo opatření pro nápravu zjištěných pochybení
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a zajištění zabezpečovacích prací, nařizuje nezbytné úpravy, nařizuje zajištění údržby stavby
 • předává podklady věcně příslušnému odboru města ve věci provedení prací, úhrady a vymáhání nákladů na nařízené stavební práce stavebním úřadem
 • vydává rozhodnutí o stavebním příspěvku
 • nařizuje vyklizení stavby
 • ukládá opatření na sousedních pozemcích nebo stavbách
 • řeší přestupky a správní delikty dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podklady pro vybírání a vymáhání pokut předává pověřenému správnímu orgánu
 • vede evidenci a archivaci spisů a dokumentací staveb a návrhů na skartaci
 • spolupráci s orgány státní správy a zajišťuje koordinaci a součinnost s dotčenými orgány a organizacemi
 • spolupráci s katastrálním úřadem při evidenci nemovitostí, vydává stanoviska a potvrzení
 • vyměřuje správní poplatky podle zákona o správních poplatcích
 • rozhoduje a vydává písemný doklad o přidělení čísel popisných, evidenčních a orientačních a přečíslování staveb na základě pověření města a vede o tom evidenci (pro Benešov nad Ploučnicí)
 • zpracování statistických výkazů
 • odborné, technické a statické posudky
 • na základě zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů zavádění dat do registrů územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
 • vykonávání další činnosti v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, úzkou spolupráci s metodickým orgánem územního plánování, odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje
 • Tiskopisy, formuláře