Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Město Benešov nad Ploučnicí, IČ 00261181

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Právní základ vyplývá z Ústavy ČR čl. 100 a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Město Benešov nad Ploučnicí ( dále jen město) vzniklo jako územně samosprávný celek v souladu se zákonem o obcích ke dni 23.11.1990, dle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osovou ve smyslu Občanského zákoníku a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním města je zajišťovat veřejnou správu v samostatné působnosti na svém území a výkon přenesené působnosti státní správy v územním obvodu:

Za podmínek stanovených zákony a dalšími obecně závaznými předpisy.

3. Organizační struktura

Orgány města

 • Zastupitestvo města (ZaM)

  ZaM má 15 členů, je to vrcholný orgán zvolený v komunálních volbách dle z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Volební období činí 4 roky.

 • Rada města (RaM)

  RaM má 5 členů z řad ZaM

 • Starosta a místostarosta

  Starosta a místostarosta jsou členy ZaM voleni na ustavujícím zasedání ZaM

Výbory volí jako svůj poradní orgán ZaM, komise zřizuje jako svůj poradní orgán RaM. Složení ZaM, RaM, výborů a komisů je na stránkách města.

ZaM Benešov nad Ploučnicí zřídilo

 • Městskou policii

  (t.č. 775 088 156); sídlo MěP Benešov nad Ploučnicí, Čapkova 477, Vyhláškou na ZaM 07.12.1995.

 • Příspěvkové organizace
  • Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Opletalova 699, Benešov n.Pl.
  • Služby města Benešov nad Ploučnicí, se sídlem náměstí Míru 1, Benešov n.Pl.
  • Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Opletalova 673, Benešov n.Pl.
  • Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Nerudova 689, Benešov n.Pl.
 • Organizační složka
  • Sbor dobrovolných hasičů

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí

Je výkonným orgánem města. Tvoří ho starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci úřadu. V čele úřadu stojí starosta. Městský úřad se dělí na odbory, které zřizuje RaM. Celkový počet zaměstnanců úřadu i organizačních složek stanovuje RaM (dle zák.č. 128/2000 Sb., § 102, odst, 2, písm.j).

Odbory a oddělení

 • Odbor finanční a plánovací (FP)
 • Odbor správy majetku, investic a životního prostředí (MIŽP)
 • Stavební úřad (SÚ)
 • Odbor hospodářskosprávní (HS)
  • oddělení kultury 
  • městská knihovna
  • sociální oddělení

Náplně jednotlivých odborů a oddělení jsou uvedeny v Organizačním řádu města a městského úřadu Benešov nad Ploučnicí.

4. Kontaktní spojení

 • poštovní adresa: náměstí Míru č.p. 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
 • internetová adresa: www.benesovnpl.cz
 • emailová adresa: urad@benesovnpl.cz
 • datová adresa (ID datové schránky): ymgbfiz
 • úřední hodiny
 • MěÚ:
         pondělí        8:00 – 11:30            12:00 – 17:00 
  • úterý                      na objednání 
  • středa          8:00 – 11:30            12:00 – 17:00 
  • čtvrtek                  na objednání 
  • pátek                     na objednání 
 • Provozní doba pokladny, podatelny a informací (přízemí budovy MěÚ - bývalá pobočka ČS): 
  • pondělí        8:00 – 11:30           12:00 – 17:00 
  • úterý            8:00 – 11:30           12:00 – 14:00
  • středa          8:00 – 11:30           12:00 – 17:00
  • čtvrtek         8:00 – 11:30           12:00 – 14:00 
  • pátek            8:00 – 11:30           12:00 – 13:00
 • telefonní čísla
  • Ústředna, podatelna: 412 589 811
  • Starosta města: 412 589 801
  • Místostarosta : 412 589 802
  • Tajemník : 412 589 803; 602 660 780
  • Vedoucí HS odboru : 412 589 804; 724 857 337
  • Vedoucí odboru MIŽP : 412 589 821;773 751 707
  • Vedoucí odboru SÚ : 412 589 820; 606 434 006
  • Vedoucí odboru FP : 412 589 810; 773 798 501


5. Bankovní spojení

KB Děčín, 19-4822431/100 (příjmový účet), 4822431/0100

6. IČ

00261181

7. DIČ

CZ00261181

8. Dokumenty

Rozpočty, hospodaření

9. Žádosti o informace

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Vzor žádosti o poskytnutí informace.

Podané informace dle zákona 106/1999 Sb., za uplynulá období naleznete v přílohách pod bodem 17) výroční zprávy!

10. Příjem žádosti a dalších podání

Každé podání lze uskutečnit u poštovního doručovatele nebo osobně na podatelně Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, přízemí budovy MÚ, dv. č. 17. Na téže adrese lze obdržet odpověď nebo rozhodnutí, pokud není přímo předáno ve smyslu zák.č. 500/2004 Sb., správní řád příslušnou oprávněnou osobou, osobně.

11. Podávání opravných prostředků

proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města Opravné prostředky se podávají ústně nebo písemně do protokolu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu. Opravné prostředky se podávají písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí  a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
 • Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí  ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle rozsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.
  Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají na sekretariátu městského úřadu , a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření Rady města nebo Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební  3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.
  Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

12. Formuláře

Formuláře jsou přístupné na stránkách města v sekci dokumenty - podsekce: Tiskopisy, formuláře. Dle zákona 111/2006 Sb. nebudou vyžadovány takové údaje, které lze zjistit ze základních registrů.

13. Popisy postupů

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Mezi nejdůležitější obecné právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří (v platných zněních):

 • zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák.č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zák.č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zák.č. 553/1991 Sb., o obecní polici
 • zák.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
 • zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák.č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zák.č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák.č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák.č. 21/2006 Sb., o ověřování
 • zák.č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Dalšími předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje jsou:

 • všechny platné obecně závazné vyhlášky a nařízení města Benešov nad Ploučnicí a interní organizační směrnice, nařízení a opatření – vše veřejně dostupné na webových stránkách města, popř. k dispozici na odborech MěÚ a dále na veřejných internetových stránkách např. www.zakony.cz

14.2 Vydané právní předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Krátké ústní a telefonické informace jsou podávány zdarma.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Městský úřad nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.1 Výhradní licence

Město Benešov nad Ploučnicí neposkytlo žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dostupné online na stránkách města - sekce dokumenty, podsekce výroční zprávy