Název:
Městská policie Benešov nad Ploučnicí
Adresa:
Městská policie
Čapkova 477  (budova kina) 
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Kontakt:
+420 775 088 156
Zřizovatel:
Město Benešov nad Ploučnicí
Email:
Velitel:
Zdeněk Šlinský
Strážníci:
Petr Štědra (zástupce velitele), Jan Svatoš 

Historie

Tradice městských a obecních policií v českých zemích sahá již do Rakouska - Uherska. Po 1. světové válce a vzniku samostatné Československé republiky nenastaly u bezpečnostních složek zásadní organizační změny oproti situaci před rokem 1918. Stejně tak se nezměnila ani základní náplň činnosti bezpečnostních orgánů - ochrana státu, občanů a jejich majetku. Po druhé světové válce a po změně politického systému v Československu došlo roku 1949 ke sjednocení všech bezpečnostních sborů do jednotného Sboru národní bezpečnosti podřízenému ministerstvu vnitra. Stejný osud tedy měly i městské policie. Ke znovuzřízení a vzniku moderních obecních policejních sborů přispěla změna politického systému v roce 1989. Po přijetí zákona České národní rady ze dne 21.6.1991 o Policii ČR následně přijala ČNR dne 6.12.1991 zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii. V návaznosti na tento zákon schválilo městské zastupitelstvo v Benešově nad Ploučnicí roku 1992 vyhlášku, jíž zřídilo Městskou policii Benešova nad Ploučnicí.

Současnost

Důvodem pro vznik městské policie byla snaha zabezpečit občanům Benešova nad Ploučnicí co největší pocit bezpečí a dát jim k dispozici veřejný orgán, ke kterému se mohou obracet se všemi problémy jenž se dotýkají bezpečnosti a pořádku ve městě.

Hlavním cílem činnosti MP je dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města.

Obecné informace o městských policiích

Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazeného do městské policie (strážníka) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon při plnění úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky

Více informací o činnosti obecních policií zde.