Projekt se podával do 69. výzvy IROP - Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD - MAS Labské skály na období 2014 – 2020. Cílem projektu je zvýšení odolnosti stanice JSDH Benešov nad Ploučnicí jako základní složky IZS, tak aby jednotka SDH mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro její rychlý výjezd zejména k mimořádné události v důsledku extrémního sucha, sněhových srážek nebo masívních námraz a havárií nebezpečných látek v ORP Děčín.


Cílem projektu je zvýšení odolnosti stanice Sboru dobrovolných hasičů Benešov nad Ploučnicí, tak aby byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky SDH k mimořádné události způsobené změnou klimatu a novými riziky v ORP Děčín a na území MAS Labské skály, z.s.


Cíle projektu je dosaženo stavebními úpravami stanice základní složky IZS a vytvořením podmínek pro rychlý výjezd jednotky SDH města Benešov nad Ploučnicí:

  •  instalací nových elektrických vrat, vzduchotechniky a vytápění
  • výměnou elektroinstalace a instalací nového rozváděče
  • výměnou oken v garáži a skladech, výměnou dveří v denní místnosti a sociálním zařízení
  • úpravou povrchů stěn a podlah garáže, skladů, denní místnosti a sociálního zařízení.

Výsledkem projektu je modernizovaná a zodolněná stanice základní složky IZS – jednotky SDH města Benešov nad Ploučnicí.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008193