Kontrolní výbor

Složení:

předseda - Josef Klouček (dle ustavujícího ZaM 19.10.2022)

členové - 


Finanční výbor

Složení:

předseda - Bc. Marek Vrbický (dle ustavujícího ZaM 19.10.2022)

členové - 


Přestupková agenda - odbor HS 

p. Pavel Kašpar - 777 482 140

ZRUŠENÍ KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

V souladu s ustanovením § 106 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zrušil starosta města p. Petr Jansa zvláštní orgán pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků - Komisi pro projednávání přestupků - a odvolal všechny jeho členy a to s účinností od 31.12.2021.

 Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků ve stejném rozsahu vykonává Městský úřad Benešov n. Pl. prostřednictvím odboru hospodářské správy.

 Obce s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou pro projednávání přestupků:

Benešov nad Ploučnicí 

Malá Veleň
Dolní Habartice
Horní Habartice
Starý Šachov
Merboltice
Františkov nad Ploučnicí
Valkeřice
Verneřice
Velká Bukovina
Heřmanov


Výběrová komise - RaM 21.01.2019

Složení

Josef Klouček
Hana Strnadová
Dagmar Vinšová
Bc. Marek Vrbický
Jana Košková

Náhradníci

Pavel Urx
Petr Jansa
Bc. Andrea Kulíková
Mgr. Zdeňka Černá
Ivan Neliba
František Buchta (od 06.10.2021)


Komise prevence kriminality a bezpečnosti - složení komise od 11/2018

předseda: Petr Jansa, starosta města (od 06.10.2021)
                   Pavel Urx, starosta města

Členové

Bc. Andrea Kulíková (od 06.10.2021)
Ing. Tomáš Reichelt (od 06.10.2021)
Mgr. Lukáš Herich DiS.
npor. Štefan Baldinus
npor. Václav Knespl
p. Zdeněk Přivřel, BBA.
p. Jan Svatoš
Mgr. Zdeňka Čvančarová


Povodňová komise

Složení komise od 11/2018

předseda: Petr Jansa, starosta města (od 06.10.2021)
                   Pavel Urx, starosta města

Členové

Bc. Andrea Kulíková, místostarostka (od 06.10.2021)
Petr Jansa, místostarosta
František Buchta, velitel hasičů
Jan Svatoš, velitel městské policie
Ing. Richard Kulík, projektant
Ing. Pavel Košnar, ředitel p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí
Lenka Nerglová, firma Interkov
Zdeněk Přivřel, BBA., tajemník MÚ
Ing. Petr Strnad, vedoucí odboru MIŽP MěÚ (od 14.10. 2019)
Ing. Hana Karlíčková, vedoucí odboru VŽP MÚ
Ing. Tomáš Reichelt, tajemník MěÚ (od 06.10.2021)


Komise životního prostředí

Složení komise od 11/2018

předseda: Ota Dračka, zastupitel města

Členové

Antonín Vorel
Radek Musil
Kateřina Králíková
Petr Jansa
Ing. Petr Strnad (od 14.10.2019)
Ing. Hana Karlíčková
Elena Zichová (od 21.4.2022)


Komise rady města - pracovní skupina regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí

předseda: PhDr. Zdeněk Henig
místopředseda – Petr Jansa (od 06.10.2021)
                                Pavel Urx

Členové

Petr Jansa
Bc. Michal Procházka
Ing. Irena Zárubová
Ing. Hana Karlíčková
Petr Joza
Mgr. Jiří Bureš
Irena Klepalová
Vladimír Šefl
Ing. Petr Strnad (od 14.10.2019)

Hosté

PhDr. Adam Šrejber, PhD.

Zapisovatelka

Kamila Zárubová


Likvidační komise poškozených a znehodnocených tiskopisů (dle Směrnice č.j. MV-151468/VS-2014)

předsedkyně: Věra Erlebachová, matrikářka matričního úřadu

Členové

Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí odboru HS
Ivana Jandášová, knihovna (odbor HS)


Benešovské noviny 

(urad@benesovnpl.cz, noviny@benesovnpl.cz)
Redakce: vedení města
Grafická úprava: Tomáš Dvořák
Tisk: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí 
 Inzerce: gerhardova@benesovnpl.czInvestiční výbor

ZaM po projednání zřizuje:
Usn. č. 81/2019 - jako svůj poradní orgán Investiční výbor. O jeho složení a náplni práce rozhodne nejbližší ZaM.