PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN  ZIMNÍ  ÚDRŽBY MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍ

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění a podle vyhlášky č.104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích je pro zimní údržbu na území města Benešov nad Ploučnicí stanoven následující plán.

1.MECHANIZACE

Traktor Zetor 7211 vlečený pluh, traktor Zetor MAJOR nesená přední radlice + sypač SaMASZ, Multicar M26 nesená přední radlice + sypač, Antonio Carrero nesená radlice + sypač.

2.ORGANIZACE  SLUŽBY

Každý pracovník, který se podílí na zimní údržbě města, má v pracovních dnech upravenou pracovní dobu od 04:00 hod. do 12:30 hod. Ve dnech volna a pracovního klidu je  pohotovost od 04:00 hod do 22:00 hod. Pohotovost vyhlašuje ředitel organizace nebo pověřený technik.

V případě celodenních nepříznivých podmínek (trvalé sněžení, tvoření náledí) mají pracovníci povinnost celodenní služby za odměnu dle platových mzdových předpisů. Ostatní pracovníci provádějí úklidové a posypové práce ve své řádné pracovní době podle aktuální potřeby. Změny v obsazení služeb jsou povoleny jen v nutných případech (nemoc) a musí být včas nahlášeny řediteli Služeb města.

3.POVINNOSTI  PRACOVNÍKŮ

Každý pracovník má povinnost po celou dobu své služby dodržovat pracovní dobu a pracovní pohotovost a při trvalém sněžení nebo tvorbě náledí zajišťovat potřebné práce i mimo dobu stanovenou pro pohotovost. V případě kalamitní situace jsou zapojeni všichni pracovníci Služeb města nepřetržitě, přičemž operativní střídání zajišťuje ředitel Služeb. Mechanizace musí být v garáži provozuschopná a vozidla musí být natankována.

4.POSYPOVÉ  MATERIÁLY

říční písek – tříděný – frakce 0-8

jemný štěrk – frakce –  4-8

říční písek + sůl – pouze v nutných případech

Posyp je prováděn pomocí závěsného rozmetadla a sypače traktorem ZETOR MAJOR, Multicar M26, traktoru Antonio Carrero. V místech nepřístupných mechanizaci se provádí ruční posyp. Plužení a posyp chodníků je prováděn malotraktorem Antonio Carrero s čelní radlicí a sypačem.

5.POŘADÍ  DŮLEŽITOSTI  ÚDRŽBY VOZOVEK

Vozovky v 1.pořadí :

Kromě průtahových komunikací (Děčín – Česká Lípa, Děčín – Česká Kamenice), kde údržbu provádí SÚS Děčín se jedná o ulice: Družstevní, Sídliště, Opletalova, Komenského, Cihelní, nám.Míru, Čapkova, Nerudova, Žižkova, Nádražní, Sokolský vrch, Dvořákova, Krátká, Čs.armády, Sokolovská. Na těchto vozovkách je započato snižování následků nepřízně počasí do 4 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti.

Vozovky ve 2.pořadí :

Táborský vrch, Smetanova, Wolkerova, Pod Ostrým, Boženy Němcové, Novina, Příčná, Kostelní, Zámecká, pod Táborským vrchem, Vilová, příjezd ke garážím nad sídlištěm, Bezručova, Pod vyhlídkou, Kamenná, Tkalcovská, Valkeřická. Na těchto vozovkách je započato snižování následků nepřízně počasí do 12 hodin od vzniku závady ve sjízdnosti

Vozovky ve 3.pořadí :

Ostatní obslužné komunikace a příjezdové cesty k objektům. Přístupové cesty v osadě Ovesná se budou udržovat plužením, pouze však v závislosti na provedení údržby silnice III.třídy na Dobrnou ze strany SÚS. Na těchto vozovkách je započato snižování následků nepřízně po ukončení údržby komunikací v  1. a 2.  pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

Další objekty: objednávkou podložené závazky ( viz.příloha)

5.1. POŘADÍ  DŮLEŽITOSTI  ÚDRŽBY CHODNÍKŮ

Chodníky v 1. Pořad

Jedná se o ulice:

Nádražní, most přes Ploučnici, Děčínská, sídliště, náměstí Míru, Táborský vrch, pod ZVŠ, lávka za koupalištěm, chodníky na nové komunikaci obchvatu města, chodník mezi hřišti, cesta přes zámek na Táborský vrch, Cihelní. Na těchto chodnících je započato snižování následků nepřízně počasí do 4 hodin od vzniku závady ve schůdnosti.

Chodníky v 2. Pořadí

Jedná se o ulice:

Žižkova, Smetanova, Pod Ostrým, Boženy Němcové, Wolkerova, Krátká, Čsl. armády , Českolipská, Novina, Kostelní , Zámecká, na Studánce . Na těchto chodnících je započato snižování následků nepřízně počasí do 4 hodin od vzniku závady ve schůdnosti.

Chodníky ve 3. Pořadí

Jedná se o ulice:

Sokolský vrch, Pivovarská, Čapkova, Nerudova, Dvořákova, Příčná, Alšova, Heřmanovská, Tkalcovská, Kamenná, Bezručova, Vilová, Valkeřická. Na těchto chodnících je započato snižování následků nepřízně počasí po ukončení údržby chodníků 1. a 2. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od vzniku závady ve schůdnosti.

6.ZPŮSOB  ÚDRŽBY

Údržba se provádí plužením a v případě nutnosti následným posypem. Chodníky se uklízí   ručním odklizením sněhu popř. posypem. V případě překážky na vozovce, která brání údržbě, např. odstavené vozidlo, zapíše posádka tuto skutečnost do deníku zimní údržby.  Škoda způsobená znemožněním úklidu přechází na viníka.

7.VEDENÍ  DENÍKU

Každý pracovník provede před zahájením úklidových prací záznam do deníku zimní údržby, který bude kdykoliv k nahlédnutí v soc. místnosti garáží. Je nutno uvést povětrnostní podmínky, nasazenou techniku a osoby. Dále se v zápisu uvede čas zahájení prací a jejich ukončení, příp. problémy vzniklé v průběhu služby.

8.KONTROLNÍ  ČINNOST,  ZODPOVĚDNOST

Za organizaci a kontrolu zodpovídá ředitel Služeb města Benešov nad Ploučnicí p.o. Ing. Pavel Košnar. Kontrolu stavu komunikací provádí, zejména při nočních službách i  Městská policie, jejíž příslušníci budou mít k dispozici tento rozpis služeb a v případě vzniku mimořádné situace zajistí oznámení příslušným pracovníkům.  Kontrolu průběžně provádí i starosta a místostarosta města.

Tento plán zimní údržby je přílohou obecně závazné vyhlášky města číslo 2/1997 o místních komunikacích a může být každoročně na počátku zimní sezony aktualizován v závislosti na nově vzniklých podmínkách a potřebách.

Ing. Pavel Košnar

ředitel

T: 412 589 815

M: 602 281 743

P: reditel@sluzbymesta.cz